View Javadoc

1  // Do not edit this file!
2  // This file has been automatically generated.
3  // Edit MessageBundle_pl.xrts and run the XRTSMakeBundle tool instead.
4  // 
5  package org.apache.myfaces.trinidad.resource;
6  
7  import java.util.ListResourceBundle;
8  
9  public class MessageBundle_pl extends ListResourceBundle {
10  @Override
11  public Object[][] getContents() {
12   return new Object[][] {
13   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.REQUIRED", "Warto\u015b\u0107 jest wymagana."},
14   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.REQUIRED_detail", "Trzeba poda\u0107 warto\u015b\u0107."},
15   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.REQUIRED", "Trzeba dokona\u0107 wyboru."},
16   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.REQUIRED_detail", "Trzeba dokona\u0107 co najmniej jednego wyboru."},
17   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectOne.REQUIRED", "Trzeba dokona\u0107 wyboru."},
18   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectOne.REQUIRED_detail", "Trzeba dokona\u0107 wyboru."},
19   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectOne.REQUIRED", "Trzeba dokona\u0107 wyboru wiersza."},
20   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectOne.REQUIRED_detail", "Trzeba wybra\u0107 wiersz."},
21   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectMany.REQUIRED", "Trzeba dokona\u0107 wyboru wiersza."},
22   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectMany.REQUIRED_detail", "Trzeba wybra\u0107 co najmniej jeden wiersz."},
23   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.UNSUPPORTED_MODEL_TYPE", "Nieobs\u0142ugiwany typ modelu."},
24   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.UNSUPPORTED_MODEL_TYPE_detail", "Wyb\u00f3r wielu nie jest zgodny z modelem typu {0}."},
25   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.CONVERSION", "Format warto\u015bci jest niepoprawny."},
26   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.CONVERSION_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 warto\u015b\u0107 zgodn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cym wzorcem: {2}"},
27   {"org.apache.myfaces.trinidad.UPLOAD_FAILURE", "Nie uda\u0142o si\u0119 wys\u0142a\u0107 pliku."},
28   {"org.apache.myfaces.trinidad.UPLOAD_FAILURE_detail", "{0}"},
29   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RangeValidator.MAXIMUM_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 liczb\u0119 mniejsz\u0105 lub r\u00f3wn\u0105 {0}."},
30   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RangeValidator.MINIMUM_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 liczb\u0119 wi\u0119ksz\u0105 lub r\u00f3wn\u0105 {0}."},
31   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RangeValidator.RANGE_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 liczb\u0119 z przedzia\u0142u od {0} do {1}."},
32   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 {0} lub mniej znak\u00f3w."},
33   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MINIMUM_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 {0} lub wi\u0119cej znak\u00f3w."},
34   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.EXACT_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 {0} znaki(-\u00f3w)."},
35   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.RANGE_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 od {0} do {1} znak\u00f3w."},
36   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MAXIMUM_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 dat\u0119 {0} lub wcze\u015bniejsz\u0105."},
37   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MINIMUM_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 dat\u0119 {0} lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105."},
38   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.RANGE_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 dat\u0119 mi\u0119dzy {0} a {1}."},
39   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.WEEKDAY_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 dat\u0119 wypadaj\u0105c\u0105 w jednym z nast\u0119puj\u0105cych dni: {0}"},
40   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.MONTH_HINT", "Prosz\u0119 poda\u0107 dat\u0119 z jednego z nast\u0119puj\u0105cych miesi\u0119cy: {0}."},
41   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MINIMUM", "Liczba jest za ma\u0142a."},
42   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MINIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 wi\u0119ksza lub r\u00f3wna {2}."},
43   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM", "Liczba jest zbyt du\u017ca."},
44   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna {2}."},
45   {"javax.faces.LongRange", "Warto\u015b\u0107 nie jest liczb\u0105 ca\u0142kowit\u0105."},
46   {"javax.faces.LongRange_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 liczb\u0119 ca\u0142kowit\u0105."},
47   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.ByteLengthValidator.MAXIMUM", "Warto\u015b\u0107 jest zbyt d\u0142uga."},
48   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.ByteLengthValidator.MAXIMUM_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 warto\u015b\u0107, kt\u00f3rej d\u0142ugo\u015b\u0107 nie przekracza {2} bajt\u00f3w."},
49   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MAXIMUM", "Data wypada po obowi\u0105zuj\u0105cym zakresie."},
50   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Data musi wypada\u0107 w {2} lub wcze\u015bniej."},
51   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MINIMUM", "Data wypada przed obowi\u0105zuj\u0105cym zakresem."},
52   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MINIMUM_detail", "Data musi wypada\u0107 w {2} lub p\u00f3\u017aniej."},
53   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.NOT_IN_RANGE", "Data jest spoza obowi\u0105zuj\u0105cego zakresu."},
54   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Data musi si\u0119 zawiera\u0107 si\u0119 w przedziale od {2} do {3}."},
55   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.DAY", "Data jest niepoprawna."},
56   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.DAY_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 jedn\u0105 z poprawnych dat."},
57   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.MONTH", "Daty w tym miesi\u0105cu nie s\u0105 poprawne."},
58   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.MONTH_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 dat\u0119 z jednego z nast\u0119puj\u0105cych miesi\u0119cy: {2}"},
59   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.WEEKDAY", "Dzie\u0144 tygodnia tej daty jest niepoprawny."},
60   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.WEEKDAY_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 dat\u0119 wypadaj\u0105c\u0105 w jednym z nast\u0119puj\u0105cych dni: {2}"},
61   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MAXIMUM", "Liczba jest zbyt du\u017ca."},
62   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna {2}."},
63   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MINIMUM", "Liczba jest za ma\u0142a."},
64   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MINIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 wi\u0119ksza lub r\u00f3wna {2}."},
65   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.NOT_IN_RANGE", "Liczba jest spoza poprawnego zakresu."},
66   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Liczba musi si\u0119 zawiera\u0107 mi\u0119dzy {2} a {3}."},
67   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM", "Jest zbyt wiele znak\u00f3w."},
68   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 {2} lub mniej znak\u00f3w, nie wi\u0119cej."},
69   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MINIMUM", "Jest za ma\u0142o znak\u00f3w."},
70   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MINIMUM_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 {2} lub wi\u0119cej znak\u00f3w, nie mniej."},
71   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.NOT_IN_RANGE", "Liczba znak\u00f3w jest spoza zakresu."},
72   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 {2} lub wi\u0119cej znak\u00f3w, maksymalnie {3}."},
73   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.EXACT", "Liczba znak\u00f3w jest niepoprawna."},
74   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.EXACT_detail", "Prosz\u0119 wprowadzi\u0107 dok\u0142adnie {2} znaki(-\u00f3w)."},
75   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM", "Liczba jest zbyt du\u017ca."},
76   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna {2}."},
77   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MINIMUM", "Liczba jest za ma\u0142a."},
78   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MINIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 wi\u0119ksza lub r\u00f3wna {2}."},
79   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.NOT_IN_RANGE", "Liczba jest spoza zakresu."},
80   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Liczba musi si\u0119 zawiera\u0107 mi\u0119dzy {2} a {3}."},
81   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RegExpValidator.NO_MATCH", "Format jest niepoprawny."},
82   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RegExpValidator.NO_MATCH_detail", "Warto\u015b\u0107 musi by\u0107 zgodna z tym wzorcem: {2}"},
83   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.DATE_HINT", "Przyk\u0142ad: {0}"},
84   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.TIME_HINT", "Przyk\u0142ad: {0}"},
85   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.BOTH_HINT", "Przyk\u0142adowy format: {0}"},
86   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.FORMAT_HINT", "Przyk\u0142adowy format: {0}"},
87   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.FORMAT_HINT", "Przyk\u0142adowy format: {0}"},
88   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE", "Data ma niepoprawny format."},
89   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 dat\u0119 w formacie tego przyk\u0142adu: {2}"},
90   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_TIME", "Godzina ma niepoprawny format."},
91   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_TIME_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 godzin\u0119 w formacie tego przyk\u0142adu: {2}"},
92   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_BOTH", "Data i godzina maj\u0105 niepoprawny format."},
93   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_BOTH_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 dat\u0119 i godzin\u0119 w formacie tego przyk\u0142adu: {2}"},
94   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE_INVALID_DATE", "Podana data lub godzina jest niepoprawna."},
95   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE_INVALID_DATE_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 poprawn\u0105 dat\u0119 lub godzin\u0119."},
96   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.CONVERT", "Kolor ma niepoprawny format."},
97   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.CONVERT_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 kolor w formacie tego przyk\u0142adu: {2}"},
98   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.TRANSPARENT", "Przezroczysty"},
99   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.CONVERT", "Warto\u015b\u0107 nie jest liczb\u0105 ca\u0142kowit\u0105."},
100   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.CONVERT_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 liczb\u0119 ca\u0142kowit\u0105."},
101   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MINIMUM", "Liczba jest za ma\u0142a."},
102   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MINIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 wi\u0119ksza lub r\u00f3wna {2}."},
103   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MAXIMUM", "Liczba jest zbyt du\u017ca."},
104   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MAXIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna {2}."},
105   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.CONVERT", "Warto\u015b\u0107 nie jest liczb\u0105 ca\u0142kowit\u0105."},
106   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.CONVERT_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 liczb\u0119 ca\u0142kowit\u0105."},
107   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MINIMUM", "Liczba jest za ma\u0142a."},
108   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MINIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 wi\u0119ksza lub r\u00f3wna {2}."},
109   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MAXIMUM", "Liczba jest zbyt du\u017ca."},
110   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MAXIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna {2}."},
111   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PATTERN", "Format jest niepoprawny."},
112   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PATTERN_detail", "Format liczby musi by\u0107 identyczny z tym wzorcem: {2}"},
113   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_NUMBER", "Warto\u015b\u0107 nie jest liczb\u0105."},
114   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_NUMBER_detail", "Warto\u015b\u0107 musi by\u0107 liczb\u0105."},
115   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_CURRENCY", "Format waluty jest niepoprawny."},
116   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_CURRENCY_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 walut\u0119 w formacie tego przyk\u0142adu: {2}"},
117   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PERCENT", "Format warto\u015bci procentowej jest niepoprawny."},
118   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PERCENT_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105 w formacie tego przyk\u0142adu: {2}"},
119   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.CONVERT", "Warto\u015b\u0107 nie jest liczb\u0105 ca\u0142kowit\u0105."},
120   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.CONVERT_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 liczb\u0119 ca\u0142kowit\u0105."},
121   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MINIMUM", "Liczba jest za ma\u0142a."},
122   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MINIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 wi\u0119ksza lub r\u00f3wna {2}."},
123   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MAXIMUM", "Liczba jest zbyt du\u017ca."},
124   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MAXIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna {2}."},
125   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.CONVERT", "Warto\u015b\u0107 nie jest liczb\u0105 ca\u0142kowit\u0105."},
126   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.CONVERT_detail", "Prosz\u0119 poda\u0107 liczb\u0119 ca\u0142kowit\u0105."},
127   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MINIMUM", "Liczba jest za ma\u0142a."},
128   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MINIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 wi\u0119ksza lub r\u00f3wna {2}."},
129   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MAXIMUM", "Liczba jest zbyt du\u017ca."},
130   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MAXIMUM_detail", "Liczba musi by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna {2}."},
131   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DoubleConverter.CONVERT", "Warto\u015b\u0107 nie jest liczb\u0105."},
132   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DoubleConverter.CONVERT_detail", "Warto\u015b\u0107 musi by\u0107 liczb\u0105."},
133   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.FloatConverter.CONVERT", "Warto\u015b\u0107 nie jest liczb\u0105."},
134   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.FloatConverter.CONVERT_detail", "Warto\u015b\u0107 musi by\u0107 liczb\u0105."},
135   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ALERT_FORMAT", "{0} - {1}"},
136   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ALERT_FORMAT_detail", "{0} - {1}"},
137   {"org.apache.myfaces.trinidad.event.FileDownloadActionListener.DOWNLOAD_ERROR", "Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas pobierania pliku."},
138   {"org.apache.myfaces.trinidad.event.FileDownloadActionListener.DOWNLOAD_ERROR_detail", "Plik nie zosta\u0142 pobrany lub pobrano go niepoprawnie."},
139   {"org.apache.myfaces.trinidad.component.core.input.CoreInputFile.INPUT_FILE_ERROR", "Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas wysy\u0142ania pliku."},
140   {"org.apache.myfaces.trinidad.component.core.input.CoreInputFile.INPUT_FILE_ERROR_detail", "Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas wysy\u0142ania pliku. Prosz\u0119 sprawdzi\u0107 dane wysy\u0142ania i nazw\u0119 pliku."},
141   };
142  }
143 }