View Javadoc

1  // Do not edit this file!
2  // This file has been automatically generated.
3  // Edit LoggerBundle_zh_TW.xrts and run the XRTSMakeBundle tool instead.
4  // 
5  package org.apache.myfaces.trinidad.resource;
6  
7  import java.util.ListResourceBundle;
8  
9  public class LoggerBundle_zh_TW extends ListResourceBundle {
10  @Override
11  public Object[][] getContents() {
12   return new Object[][] {
13   {"CANNOT_FIND_FACESBEAN", "\u627e\u4e0d\u5230 FacesBean \u985e\u5225 {0}"},
14   {"CANNOT_CREATE_FACESBEAN_INSTANCE", "\u7121\u6cd5\u5efa\u7acb FacesBean {0} \u7684\u57f7\u884c\u8655\u7406"},
15   {"NO_FACES_BEAN_PROPERTIES_FILES_LOCATED", "\u627e\u4e0d\u5230 faces-bean.properties \u6a94\u6848"},
16   {"CANNOT_LOAD_URL", "\u7121\u6cd5\u8f09\u5165 {0}"},
17   {"ERR_CREATE_NEW_COMPONENT_INSTANCE", "\u5617\u8a66\u70ba {0} \u5efa\u7acb\u65b0\u5143\u4ef6\u57f7\u884c\u8655\u7406\u6642\u767c\u751f\u932f\u8aa4"},
18   {"CONVERSION_CLASS_TYPE", "\u8f49\u63db\u985e\u578b\u4e0d\u662f {1} \u7684\u985e\u5225 {0}"},
19   {"UNABLE_INSTANTIATE_CONVERTERCLASS", "\u7121\u6cd5\u5efa\u7acb converterClass: {0}"},
20   {"SAVED_CHILD_COUNT_NOT_MATCH", "\u5132\u5b58\u7684\u5b50\u9805\u8a08\u6578\u4e0d\u7b26\u5408\u76ee\u524d\u7684\u8a08\u6578 (\u4ee5\u524d\u662f {0}, \u73fe\u5728\u662f {1})"},
21   {"FACETS_STATE_MISSING_WILLNOT_RESTORE", "{0} \u7684\u90e8\u5206 Facet \u72c0\u614b\u907a\u6f0f, \u800c\u4e14\u5c07\u4e0d\u6703\u56de\u5fa9."},
22   {"DISCARDING_SAVED_STATE", "\u5132\u5b58\u7684 Facet \u5305\u62ec Facet \"{0}\" \u7684\u72c0\u614b, \u8a72\u72c0\u614b\u672a\u986f\u793a\u5728\u5fa9\u539f\u7684\u6a39\u72c0\u7d50\u69cb\u4e2d; \u6368\u68c4\u6b64\u72c0\u614b."},
23   {"SAVED_STATE_INCLUDE_TRANSIENT_COMPONENT_STATE", "\u5132\u5b58\u7684\u72c0\u614b\u5305\u62ec\u66ab\u6642\u5143\u4ef6 {0} \u7684\u72c0\u614b"},
24   {"CANNOT_FIND_ROWKEY", "\u627e\u4e0d\u5230 clientRowKey {0} \u7684 rowKey"},
25   {"NO_INITIAL_STAMP_STATE", "currencyKey {0} \u8207 currencyKeyForInitialStampState {1} \u4ee5\u53ca stampId {2} \u6c92\u6709\u8d77\u59cb\u6233\u8a18\u72c0\u614b"},
26   {"CANNOT_FIND_RENDERER", "\u627e\u4e0d\u5230 {0} rendererType = {1} \u7684\u8f49\u63db\u7a0b\u5f0f"},
27   {"CANNOT_LOAD_TYPE_PROPERTIES", "\u7121\u6cd5\u8f09\u5165\u985e\u578b\u7279\u6027"},
28   {"CANNOT_GET_RESOURCE_KEY", "\u7121\u6cd5\u5f9e\u9762\u677f {1} \u53d6\u5f97\u8cc7\u6e90\u7d22\u5f15\u9375 {0}"},
29   {"TRYING_ATTACH_RENDERERINGCONTEXT", "\u5617\u8a66\u5c07 RenderingContext \u9023\u9644\u81f3\u5df2\u7d93\u6709\u4e00\u500b RenderingContext \u7684\u7e6b\u7dda."},
30   {"NO_REQUESTCONTEXT_TWO_DIGIT_YEAR_START_DEFAULT", "\u627e\u4e0d\u5230 RequestContext; \u5c07\u9810\u8a2d\u70ba two-digit-year-start"},
31   {"NO_REQUESTCONTEXT_TIMEZONE_DEFAULT", "\u627e\u4e0d\u5230 RequestContext; \u5c07\u9810\u8a2d\u70ba TimeZone."},
32   {"FAIL_HOLD_DECIMALFORMAT", "\u7121\u6cd5\u4fdd\u7559\u985e\u578b\u70ba {0} \u7684 DecimalFormat, \u5c07\u6703\u6839\u64da\u5730\u5340\u8a2d\u5b9a {1} \u9810\u8a2d\u5341\u9032\u4f4d\u5340\u9694\u7b26\u865f, \u6578\u5b57\u7fa4\u7d44\u5340\u9694\u7b26\u865f, \u8ca8\u5e63\u4ee3\u78bc."},
33   {"NULL_REQUESTCONTEXT", "RequestContext \u70ba\u7a7a\u503c: \u5c07\u6703\u6839\u64da\u5730\u5340\u8a2d\u5b9a\u9810\u8a2d\u5341\u9032\u4f4d\u5340\u9694\u7b26\u865f, \u6578\u5b57\u7fa4\u7d44\u5340\u9694\u7b26\u865f, \u8ca8\u5e63\u4ee3\u78bc."},
34   {"NULL_REQUEST_CONTEXT_UNABLE_GET_CURRENCY_CODE", "RequestContext \u70ba\u7a7a\u503c, \u7121\u6cd5\u53d6\u5f97\u8ca8\u5e63\u4ee3\u78bc."},
35   {"NUMBER_NOT_DECIMALFORMAT_IGNORE_CURRENCY", "\u6578\u5b57\u683c\u5f0f\u4e0d\u662f DecimalFormat \u7684\u57f7\u884c\u8655\u7406: \u683c\u5f0f\u5316\u6642\u5ffd\u7565\u8ca8\u5e63\u8cc7\u8a0a."},
36   {"COLLECTIONMODEL_SET_NULL", "CollectionModel \u5df2\u8a2d\u70ba\u7a7a\u503c"},
37   {"INVALID_ROWKEY", "\u7121\u6548\u7684 rowkey:{0} \u985e\u578b:{1}"},
38   {"NULL_VIEWID", "ViewIdPropertyMenuModel \u4e2d\u7684 viewId \u7279\u6027\u70ba\u7a7a\u503c. \u5fc5\u9808\u8981\u6709 viewId \u7279\u6027, \u624d\u80fd\u5c0b\u627e\u7126\u9ede rowKey."},
39   {"INVALID_EL_EXPRESSION", "EL \u8868\u793a\u5f0f {0} \u7121\u6548\u6216\u50b3\u56de\u932f\u8aa4\u7684\u503c"},
40   {"OPEN_URI_EXCEPTION", "\u958b\u555f URI {0} \u6642\u767c\u751f\u7570\u5e38\u72c0\u6cc1"},
41   {"ERR_CREATE_MENU_MODEL", "\u5efa\u7acb\u529f\u80fd\u8868\u6a21\u578b {0} \u6642\u767c\u751f\u7570\u5e38\u72c0\u6cc1"},
42   {"RESOURCE_NOT_FOUND", "\u627e\u4e0d\u5230\u4f4d\u65bc\u8def\u5f91 \"{1}\" \u7684\u8cc7\u6e90 \"{0}\""},
43   {"UNABLE_RETRIEVE_IMAGE_DATA", "\u7121\u6cd5\u64f7\u53d6\u5716\u793a\u985e\u578b\u70ba {0} \u7684\u5f71\u50cf\u8cc7\u6599. \u8acb\u5617\u8a66\u4f7f\u7528 ContextImageIcon."},
44   {"ERR_PARSING_URL", "\u5256\u6790\u4ee5\u4e0b\u9805\u76ee\u6642\u767c\u751f\u932f\u8aa4: {0}"},
45   {"ERR_LOADING_RESROUCE", "\u8f09\u5165\u8cc7\u6e90\u6642\u767c\u751f\u932f\u8aa4:{0}"},
46   {"RESOURCE_NAME_NOT_PORTABLE", "\u8cc7\u6e90\u540d\u7a31 \"{0}\" \u958b\u982d\u662f\u659c\u7dda, \u5b83\u4e0d\u662f\u53ef\u651c\u5f0f\u7684."},
47   {"UNABLE_LOAD_MESSAGE_BUNDLE", "\u7121\u6cd5\u8f09\u5165\u7d44\u5408 {0}"},
48   {"UNABLE_LOAD_FACES_BUNDLE", "\u7121\u6cd5\u8f09\u5165 Faces \u7d44\u5408 {0}"},
49   {"RESOURCESERVLET_UNABLE_FIND_RESOURCELOADER", "\u5728 servlet \u8def\u5f91\u627e\u4e0d\u5230 ResourceServlet \u7684 ResourceLoader:{0} \u539f\u56e0: \u627e\u4e0d\u5230\u8cc7\u6e90:{1}"},
50   {"RESOURCESERVLET_IN_DEBUG_MODE", "Trinidad ResourceServlet \u6b63\u5728\u9664\u932f\u6a21\u5f0f\u4e0b\u57f7\u884c. \u8acb\u52ff\u7528\u65bc\u5be6\u969b\u57f7\u884c\u74b0\u5883\u4e2d. \u8acb\u53c3\u95b1 /WEB-INF/web.xml \u4e2d\u7684 {0} \u53c3\u6578."},
51   {"CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER", "\u627e\u4e0d\u5230\u76f8\u95dc\u8cc7\u8a0a\u74b0\u5883\u985e\u5225\u8f09\u5165\u5668."},
52   {"CANNOT_CONVERT_INTO_INT_ARRAY", "\u7121\u6cd5\u5c07 {0} \u8f49\u63db\u6210 int[]"},
53   {"CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE", "\u7121\u6cd5\u5c07\u503c {0} \u5256\u6790\u6210\u6a23\u5f0f\u70ba \"yyyy-MM-dd\" \u7684\u65e5\u671f; \u5ffd\u7565\u4e2d."},
54   {"NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND", "\u627e\u4e0d\u5230\u7236\u9805 <tr:componentRef>!"},
55   {"EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE", "\u4e8b\u4ef6 {0} \u5df2\u50b3\u905e\u81f3\u8a72\u63ed\u9732\u72c0\u614b\u4e2d\u5df2\u5b58\u5728\u7684 showDetail."},
56   {"NAME_ALREADY_REGISTERED", "\u5df2\u7d93\u8a3b\u518a\u540d\u7a31 \"{0}\"."},
57   {"INDEX_ALREADY_REGISTERED", "\u5df2\u7d93\u8a3b\u518a\u7d22\u5f15 \"{0}\"."},
58   {"TYPE_ALREADY_LOCKED", "\u5df2\u7d93\u9396\u5b9a\u985e\u578b"},
59   {"CANNOT_FIND_PROPERTY", "\u7121\u6cd5\u9023\u7d50\u7279\u6027 \"{0}\"."},
60   {">KEY_CANNOT_BE_USED_FOR_LISTS", "\u7d22\u5f15\u9375 {0} \u4e0d\u53ef\u4ee5\u7528\u65bc\u6e05\u55ae"},
61   {"KEY_IS_LIST_KEY", "\u7d22\u5f15\u9375 {0} \u662f\u4e00\u500b\u6e05\u55ae\u7d22\u5f15\u9375"},
62   {"DEFAULT_VALUE_IS_NOT_ASSIGNED_TO_TYPE", "\u9810\u8a2d\u503c {0} \u7121\u6cd5\u6307\u5b9a\u7d66\u985e\u578b {1}"},
63   {"CAPABILITY_MASK_NOT_UNDERSTOOD", "\u7121\u6cd5\u7406\u89e3\u529f\u80fd\u906e\u7f69 {0}"},
64   {"INVALID_INDEX", "\u7121\u6548\u7684\u7d22\u5f15"},
65   {"ATTEMPT_ADD_CHILD_WITH_DUPLICATE_ID", "\u8b8a\u66f4\u7ba1\u7406\u7a0b\u5f0f\u7121\u6cd5\u5957\u7528 AddChildComponentChange, \u56e0\u70ba\u5df2\u6709\u76f8\u540c ID \u7684\u5b50\u9805\u5143\u4ef6\u5b58\u5728. {0}"},
66   {"NO_NODE_SPECIFIED", "\u672a\u6307\u5b9a\u7bc0\u9ede"},
67   {"DONT_PERSIST_STAMPED_COMPONENT_INSIDE_ITERATOR", "\u4e0d\u8981\u5c07\u52a0\u4e0a\u6233\u8a18\u7684\u5143\u4ef6\u4fdd\u5b58\u65bc\u91cd\u8907\u7a0b\u5f0f\u4e2d"},
68   {"COMPONENT_REQUIRED", "\u5fc5\u9808\u8981\u6709\u5143\u4ef6"},
69   {"DOCUMENTFRAGMENT_REQUIRED", "\u5fc5\u9808\u8981\u6709 DocumentFragment"},
70   {"CANNOT_CONSTRUCT_ATTRIBUTECHANGE_WITH_NULL_NAME", "\u82e5\u5c6c\u6027\u540d\u7a31\u70ba\u7a7a\u503c, \u4fbf\u7121\u6cd5\u5efa\u69cb AttributeChange."},
71   {"CANNOT_ADD_CHANGE_WITH_FACECONTEXT_OR_UICOMPONENT_OR_NULL", "\u82e5 FacesContext, UIComponent \u6216 Change \u4e4b\u4e2d\u7684\u5176\u4e2d\u4e00\u9805\u70ba\u7a7a\u503c, \u4fbf\u7121\u6cd5\u65b0\u589e Change."},
72   {"CANNOT_CONSTRUCT_CHANGECOMPONENTPROXY_WITH_NULL_UICOMPONENT", "\u82e5 UIComponent \u70ba\u7a7a\u503c, \u4fbf\u7121\u6cd5\u5efa\u69cb ChangeComponentProxy."},
73   {"TARGET_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "\u5fc5\u9808\u63d0\u4f9b\u76ee\u6a19\u985e\u5225\u540d\u7a31"},
74   {"CONVERTER_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "\u5fc5\u9808\u63d0\u4f9b\u8f49\u63db\u5668\u985e\u5225\u540d\u7a31"},
75   {"PARENT_CANNOT_BE_NULL", "\u7236\u9805\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a\u503c"},
76   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVECHILDCHANGE_WITH_NULL_ID", "\u82e5\u5b50\u9805 id \u70ba\u7a7a\u503c, \u4fbf\u7121\u6cd5\u5efa\u69cb RemoveChildChange."},
77   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVEFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME", "\u82e5 facetName \u70ba\u7a7a\u503c, \u4fbf\u7121\u6cd5\u5efa\u69cb RemoveFacetChange."},
78   {"CANNOT_CONSTRUCT_REORDERCHANGE_WITH_NULL_ID", "\u82e5\u5b50\u9805 id \u70ba\u7a7a\u503c, \u4fbf\u7121\u6cd5\u5efa\u69cb ReorderChange."},
79   {"IDENTIFIER_TYPE_CANNOT_BE_NULL", "ID \u985e\u578b\u4e0d\u53ef\u70ba\u7a7a\u503c\u6216\u7a7a\u5b57\u4e32."},
80   {"CANNOT_CONSTRUCT_ADDFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME_FACETCOMPONENT", "\u82e5 facetName \u6216 facetComponent \u4e4b\u4e2d\u7684\u5176\u4e2d\u4e00\u9805\u70ba\u7a7a\u503c, \u4fbf\u7121\u6cd5\u5efa\u69cb AddFacetChange."},
81   {"FACET_NAME_MUST_SPECIFIED", "\u5fc5\u9808\u6307\u5b9a Facet \u540d\u7a31"},
82   {"FACET_ALREADY_PRESENT", "\u8b8a\u66f4\u7ba1\u7406\u7a0b\u5f0f\u7121\u6cd5\u5957\u7528 SetFacetChildComponentChange, \u56e0\u70ba\u5df2\u6709\u76f8\u540c\u540d\u7a31\u7684 Facet \u5b58\u5728. {0}"},
83   {"MOVABLE_CHILD_REQUIRED", "\u5fc5\u9808\u6709\u8981\u79fb\u52d5\u7684\u5b50\u9805\u5143\u4ef6."},
84   {"DESTINATION_CONTAINER_REQUIRED", "\u5fc5\u9808\u6709\u76ee\u7684\u5730\u5bb9\u5668\u5143\u4ef6."},
85   {"MOVE_PARTICIPANTS_WITHOUT_ID", "MoveChildComponentChange \u4e2d\u7684\u4e00\u6216\u591a\u500b\u5143\u4ef6\u6c92\u6709 ID."},
86   {"COMMON_PARENT_NOT_FOUND", "\u53ef\u79fb\u52d5\u7684\u5b50\u9805\u548c\u76ee\u7684\u5730\u5bb9\u5668\u4e4b\u9593\u627e\u4e0d\u5230\u5171\u7528\u7236\u9805: {0}."},
87   {"MOVABLE_CHILD_NOT_FOUND", "\u627e\u4e0d\u5230\u8981\u79fb\u52d5\u7684\u5b50\u9805: {0}."},
88   {"DESTINATION_CONTAINER_NOT_FOUND", "\u627e\u4e0d\u5230\u76ee\u7684\u5730\u5bb9\u5668: {0}."},
89   {"MOVABLE_CHILD_SAME_ID_FOUND", "\u5728\u76ee\u7684\u5730\u5bb9\u5668\u4e2d\u767c\u73fe\u76f8\u540c ID \u7684\u4e0d\u540c\u5143\u4ef6. \u5df2\u4e2d\u6b62\u79fb\u52d5\u4f5c\u696d: {0}."},
90   {"INSERT_BEFORE_NOT_FOUND", "\u63d2\u5165\u5143\u4ef6\u4e4b\u524d, \u6216\u627e\u4e0d\u5230\u7bc0\u9ede: {0}."},
91   {"INDEX_SIZE", "\u7d22\u5f15:{0} \u5927\u5c0f:{1}"},
92   {"BAD_PHASEID", "\u932f\u8aa4\u7684 PhaseId:{0}"},
93   {"ILLEGAL_ID", "\u7121\u6548\u7684 id: {0}"},
94   {"WRAPPEDEVENT", "wrappedEvent"},
95   {"RENDERINGCONTEXT_ALREADY_RELEASED_OR_NEVER_ATTACHED", "\u5df2\u7d93\u91cb\u51fa\u6216\u5f9e\u672a\u9023\u9644 RenderingContext."},
96   {"TRY_RELEASING_DIFFERENT_RENDERINGCONTEXT", "\u5617\u8a66\u91cb\u51fa\u5176\u4ed6\u7684 RenderingContext, \u800c\u4e0d\u662f\u76ee\u524d\u7684\u76f8\u95dc\u8cc7\u8a0a\u74b0\u5883."},
97   {"RELEASE_DIFFERENT_REQUESTCONTEXT_THAN_CURRENT_ONE", "\u5617\u8a66\u91cb\u51fa\u5176\u4ed6\u7684 RequestContext, \u800c\u4e0d\u662f\u76ee\u524d\u7684\u76f8\u95dc\u8cc7\u8a0a\u74b0\u5883."},
98   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABLE_FOR_CLASS_LOADER", "\u5df2\u7d93\u53ef\u4ee5\u53d6\u5f97\u6b64\u985e\u5225\u8f09\u5165\u5668\u7684\u8655\u7406\u7ad9."},
99   {"NULL_FACESCONTEXT_OR_UICOMPONENT", "FacesContext \u6216 UIComponent \u70ba\u7a7a\u503c"},
100   {"PATTERN_MUST_HAVE_VALUE", "\u6a23\u5f0f\u81f3\u5c11\u61c9\u8a72\u5305\u542b\u4e00\u500b\u503c\u800c\u4e14\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a\u503c"},
101   {"CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_COLOR", "\u7121\u6cd5\u5c07\u6307\u5b9a\u7684\u300c\u7269\u4ef6\u300d\u683c\u5f0f\u5316\u70ba\u300c\u984f\u8272\u300d"},
102   {"INVALID_ATTRIBUTE_NAME", "\u7121\u6548\u7684\u5c6c\u6027\u540d\u7a31 {0}"},
103   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE_IT_IS", "\u503c \"{0}\" \u7684\u985e\u578b\u4e0d\u662f java.util.Date, \u5b83\u662f {1}"},
104   {"INVALID_DATE_STYLE", "\u7121\u6548\u7684\u65e5\u671f\u6a23\u5f0f \'\'{0}\'\'"},
105   {"INVALID_TIME_STYLE", "\u7121\u6548\u7684\u6642\u9593\u6a23\u5f0f \'\'{0}\'\'"},
106   {"INVALID_TYPE", "\u7121\u6548\u7684\u985e\u578b \'\'{0}\'\'"},
107   {"ILLEGAL_MESSAGE_ID", "\u8a0a\u606f ID \u672a\u9810\u671f\u7684\u503c {0} \u7121\u6548"},
108   {"ILLEGAL_ATTRIBUTE_TYPE_VALUE", "\u5c6c\u6027 \"type\" \u672a\u9810\u671f\u7684\u503c {0} \u7121\u6548"},
109   {"EITHER_PATTERN_OR_TYPE_MUST_SPECIFIED", "\u5fc5\u9808\u6307\u5b9a \"pattern\" \u6216 \"type\""},
110   {"VALUE_NOT_JAVA_LANG_NUMBER_TYPE", "\"value\" \u7684\u985e\u578b\u4e0d\u662f java.lang.Number"},
111   {"NOT_VALID_TYPE", "{0} \u4e0d\u662f\u6709\u6548\u7684\u985e\u578b"},
112   {"ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER", "\u7121\u6548\u7684\u6a23\u5f0f\u5b57\u5143 \'\'{0}\'\'"},
113   {"LOGGER_REQUIRED", "\u5fc5\u9808\u8981\u6709\u65e5\u8a8c"},
114   {"LOGGER_NAME_REQUIRED", "\u5fc5\u9808\u8981\u6709\u65e5\u8a8c\u540d\u7a31"},
115   {"CLASS_REQUIRED", "\u5fc5\u9808\u8981\u6709\u985e\u5225"},
116   {"PACKAGE_REQUIRED", "\u5fc5\u9808\u8981\u6709\u5957\u88dd\u7a0b\u5f0f"},
117   {"NULL_ROWDATA", "rowData \u70ba\u7a7a\u503c"},
118   {"CANNOT_EXIT_ROOT_CONTAINER", "\u7121\u6cd5\u7d50\u675f\u6839\u5bb9\u5668"},
119   {"SETTING_ILLEGAL_VALUE", "\u76ee\u524d\u8a2d\u5b9a\u7684\u503c\u7121\u6548 - \u503c\u61c9\u8a72\u4ecb\u65bc -1 \u548c\u6700\u5927\u503c\u4e4b\u9593"},
120   {"CANNOT_CONVERT_INTO_MENUMODEL", "\u7121\u6cd5\u5c07 {0} \u8f49\u63db\u6210 MenuModel"},
121   {"NULL_ROWKEY", "rowKey \u70ba\u7a7a\u503c"},
122   {"NO_PATH_ELEMENT_TO_POP", "\u6c92\u6709\u53ef\u5373\u6642\u986f\u793a\u7684\u8def\u5f91\u5143\u7d20"},
123   {"CANNOT_CLONE", "\u7121\u6cd5\u8907\u88fd"},
124   {"NO_ELEMENT_TO_REMOVE", "\u6c92\u6709\u53ef\u79fb\u9664\u7684\u5143\u7d20"},
125   {"NULL_PROPERTY", "\u7279\u6027\u70ba\u7a7a\u503c"},
126   {"NO_MENUCONTENTHANDLER_REGISTERED", "\u672a\u8a3b\u518a MenuContentHandler."},
127   {"NO_RENDERINGCONTEXT", "\u6c92\u6709 RenderingContext"},
128   {"RESOURCE_PATH_REGULAR_EXPRESSION_HAS_NO_LEADING_SLASH", "\u8cc7\u6e90\u8def\u5f91\u4e00\u822c\u8868\u793a\u5f0f \"{0}\" \u6c92\u6709\u524d\u7f6e\u659c\u7dda"},
129   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABlE_FOR_THIS_CLASS_LOADER", "\u5df2\u7d93\u53ef\u4ee5\u53d6\u5f97\u6b64\u985e\u5225\u8f09\u5165\u5668\u7684\u8655\u7406\u7ad9."},
130   {"BYTE_ARRAY_CANNOT_BE_NULL", "byte[] \u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a\u503c"},
131   {"ACTUAL_LENGTH_OFFSET", "\u5be6\u969b\u9577\u5ea6:{0} \u4f4d\u79fb:{1} \u9577\u5ea6:{2}"},
132   {"FASTMESSAGEFORMAT_ONLY_SUPPORT_NUMERIC_ARGUMENTS", "FastMessageFormat \u53ea\u652f\u63f4\u6578\u503c\u5f15\u6578"},
133   {"END_OF_PATTERN_NOT_FOUND", "\u627e\u4e0d\u5230\u6a23\u5f0f\u7d50\u5c3e"},
134   {"FASTMESSAGEFORMAT_FIND_EMPTY_ARGUMENT", "FastMessageFormat: \u767c\u73fe\u7a7a\u5f15\u6578 - {} -"},
135   {"BUNDLE_NOT_FOUND", "\u627e\u4e0d\u5230\u7d44\u5408"},
136   {"NULL_RESOURCEID", "resourceId \u70ba\u7a7a\u503c"},
137   {"CANNOT_FIND_DEFAULT_FACESMESSAGE", "\u627e\u4e0d\u5230\u9810\u8a2d\u7684 FacesMessage.FACES_MESSAGES"},
138   {"NULL_FACESCONTEXT", "FacesContext \u70ba\u7a7a\u503c"},
139   {"CUSTOM_MESSAGE_SHOULD_BE_VALUEBINDING_OR_STRING_TYPE", "\u81ea\u8a02\u8a0a\u606f\u7684\u985e\u578b\u61c9\u8a72\u662f ValueBinding \u6216 String"},
140   {"PROVIDER_NOT_RETURN_IMPLEMENTING_OBJECT", "\u63d0\u4f9b\u8005 {0} \u672a\u50b3\u56de\u5be6\u884c {1} \u7684\u7269\u4ef6"},
141   {"OBTAIN_NULL_RENDERKIT_WHILE_GETTING_SERVICE", "\u5617\u8a66\u53d6\u5f97 {0} \u670d\u52d9\u6642, FacesContext.getRenderKit() \u50b3\u56de\u7a7a\u503c; \u8acb\u6aa2\u67e5\u60a8\u7684\u7d44\u614b."},
142   {"ENCODING_NOT_SUPPORTED_BY_JVM", "\u7de8\u78bc: JVM \u4e0d\u652f\u63f4 {0}"},
143   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE", "\'value\' \u7684\u985e\u578b\u4e0d\u662f java.util.Date"},
144   {"NULL_REGEXP_PATTERN", "\u4e00\u822c\u8868\u793a\u5f0f\u6a23\u5f0f\u70ba\u7a7a\u503c"},
145   {"VIEW_TAG_NOT_PRESENT", "<f:view> \u672a\u986f\u793a\u5728\u6b64\u9801\u9762\u4e0a; \u6a19\u8a18 {0} \u6c92\u6709\u8655\u7406\u4e2d\u7684 <f:view>."},
146   {"RESOURCE_PATH_OUTSIDE_ROOT", "\u8cc7\u6e90\u8def\u5f91 {0} \u5305\u542b \"..\", \u9019\u5c0e\u81f4\u89e3\u6790\u70ba\u6839\u76ee\u9304\u4ee5\u5916\u7684\u4e0d\u5b89\u5168\u76ee\u9304. \u56e0\u6b64\u5df2\u5ffd\u7565\u6b64\u8def\u5f91."},
147   {"RESOURCE_PATH_DOTS", "\u8cc7\u6e90\u8def\u5f91 {0} \u5305\u542b \"..\". \u700f\u89bd\u5668\u7121\u6cd5\u89e3\u6790 \"..\", \u56e0\u6b64\u8996\u70ba\u53ef\u7591\u8def\u5f91."},
148   {"DEPRECATED_RELATIVE_ID_SYNTAX", "\u5728 {1} \u627e\u4e0d\u5230\u4f7f\u7528\u652f\u63f4\u8a9e\u6cd5\u4e4b scopedId {0} \u7684\u5143\u4ef6. \u627e\u5230\u7684\u5143\u4ef6\u4f7f\u7528\u5df2\u4e0d\u518d\u4f7f\u7528\u7684\u8a9e\u6cd5. \u8acb\u4f7f\u7528\u652f\u63f4\u7684\u8a9e\u6cd5."},
149   {"UNSERIALIZABLE_VALUE", "\u4e0d\u53ef\u5e8f\u5217\u5316\u7684\u503c:{0}"},
150   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE", "\u5bb9\u5668 {2} \u4e2d, \u7d22\u5f15\u9375 {1} \u4e4b\u4e0d\u53ef\u5e8f\u5217\u5316\u7684\u503c: {0}"},
151   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE_NO_CONTAINER", "\u7d22\u5f15\u9375 {1} \u4e4b\u4e0d\u53ef\u5e8f\u5217\u5316\u7684\u503c: {0}"},
152   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_VALUE", "\u7121\u6cd5\u5e8f\u5217\u5316\u5bb9\u5668 {2} \u4e2d\u7279\u6027\u7d22\u5f15\u9375 {1} \u7684\u503c {0}"},
153   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_KEY", "\u7121\u6cd5\u5e8f\u5217\u5316\u5bb9\u5668 {1} \u4e2d\u7684\u7d22\u5f15\u9375 {0}"},
154   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_KEY", "\u5bb9\u5668 {1} \u4e0a\u4e0d\u53ef\u5e8f\u5217\u5316\u7684\u7d22\u5f15\u9375: {0}"},
155   {"COMPONENT_SAVED_STATE_FAILED", "\u7121\u6cd5\u5132\u5b58\u5143\u4ef6 {0} \u7684\u72c0\u614b"},
156   {"COMPONENT_CHILDREN_SAVED_STATE_FAILED", "\u7121\u6cd5\u5132\u5b58\u5143\u4ef6 {0} \u4e4b\u5b50\u9805\u7684\u72c0\u614b"},
157   {"COMPONENT_TREE_SERIALIZATION_FAILED", "\u7121\u6cd5\u5e8f\u5217\u5316\u5143\u4ef6\u6a39\u72c0\u7d50\u69cb\u72c0\u614b"},
158   {"UNABLE_TO_SET_RENDER_PARAMETERS", "\u7121\u6cd5\u8a2d\u5b9a Portlet \u986f\u793a\u53c3\u6578, \u56e0\u70ba\u53cd\u6620\u5931\u6557"},
159   {"COMPARETO_TYPE_MISMATCH", "\"{0}\" \u7684\u985e\u578b\u4f7f\u5b83\u7121\u6cd5\u8207 \"{1}\" \u6bd4\u8f03."},
160   {"ZIP_STATE_FAILED", "\u7121\u6cd5\u58d3\u7e2e\u9801\u9762\u72c0\u614b. \u72c0\u614b\u5fc5\u9808\u70ba\u53ef\u5e8f\u5217\u5316\u624d\u80fd\u5920\u58d3\u7e2e, \u56e0\u6b64\u901a\u5e38\u9801\u9762\u72c0\u614b\u7121\u6cd5\u58d3\u7e2e\u7684\u539f\u56e0\u5373\u662f\u9801\u9762\u72c0\u614b\u4e0d\u53ef\u5e8f\u5217\u5316. \u60a8\u53ef\u4ee5\u5c07 org.apache.myfaces.trinidad.COMPRESS_VIEW_STATE \u8a2d\u70ba false, \u5c07\u58d3\u7e2e\u529f\u80fd\u95dc\u9589. \u8acb\u53c3\u95b1\u7cfb\u7d71\u7279\u6027 org.apache.myfaces.trinidad.CHECK_STATE_SERIALIZATION \u7684\u76f8\u95dc\u6587\u4ef6, \u77ad\u89e3\u5982\u4f55\u6e2c\u8a66\u5e8f\u5217\u5316\u7684\u5404\u500b\u5c64\u9762."},
161   {"UNZIP_STATE_FAILED", "\u7121\u6cd5\u89e3\u58d3\u7e2e\u9801\u9762\u72c0\u614b."},
162   {"INVALID_CALL_TO_GETCLIENTID", "\u5efa\u69cb\u8996\u89c0\u8868\u6642\u4e0d\u53ef\u547c\u53eb getClientId. \u5143\u4ef6 ID: {0}"},
163   {"ROWKEY_NOT_RESET", "\u8981\u6c42\u7d50\u5c3e\u8655\u672a\u6b63\u78ba\u91cd\u8a2d\u8cc7\u6599\u5217\u7d22\u5f15\u9375. \u5143\u4ef6 ID: {0} ViewId: {1}"},
164   };
165  }
166 }