View Javadoc

1  // Do not edit this file!
2  // This file has been automatically generated.
3  // Edit LoggerBundle_zh_CN.xrts and run the XRTSMakeBundle tool instead.
4  // 
5  package org.apache.myfaces.trinidad.resource;
6  
7  import java.util.ListResourceBundle;
8  
9  public class LoggerBundle_zh_CN extends ListResourceBundle {
10  @Override
11  public Object[][] getContents() {
12   return new Object[][] {
13   {"CANNOT_FIND_FACESBEAN", "\u627e\u4e0d\u5230 FacesBean \u7c7b {0}"},
14   {"CANNOT_CREATE_FACESBEAN_INSTANCE", "\u65e0\u6cd5\u521b\u5efa FacesBean {0} \u7684\u5b9e\u4f8b"},
15   {"NO_FACES_BEAN_PROPERTIES_FILES_LOCATED", "\u627e\u4e0d\u5230 faces-bean.properties \u6587\u4ef6"},
16   {"CANNOT_LOAD_URL", "\u65e0\u6cd5\u52a0\u8f7d {0}"},
17   {"ERR_CREATE_NEW_COMPONENT_INSTANCE", "\u5c1d\u8bd5\u4e3a {0} \u521b\u5efa\u65b0\u7ec4\u4ef6\u5b9e\u4f8b\u65f6\u51fa\u9519"},
18   {"CONVERSION_CLASS_TYPE", "\u8f6c\u6362\u7c7b {0} \u7684\u7c7b\u578b\u4e0d\u662f {1}"},
19   {"UNABLE_INSTANTIATE_CONVERTERCLASS", "\u65e0\u6cd5\u5b9e\u4f8b\u5316 converterClass: {0}"},
20   {"SAVED_CHILD_COUNT_NOT_MATCH", "\u4fdd\u5b58\u7684\u5b50\u7ea7\u8ba1\u6570\u4e0d\u5339\u914d\u5f53\u524d\u8ba1\u6570 (\u4ee5\u524d\u4e3a {0}, \u73b0\u5728\u4e3a {1})"},
21   {"FACETS_STATE_MISSING_WILLNOT_RESTORE", "{0} \u7684\u4e00\u4e9b\u9762\u7684\u72b6\u6001\u7f3a\u5931, \u5c06\u4e0d\u8fdb\u884c\u8fd8\u539f\u3002"},
22   {"DISCARDING_SAVED_STATE", "\u4fdd\u5b58\u7684\u9762\u72b6\u6001\u5305\u62ec\u5df2\u8fd8\u539f\u6811\u4e2d\u4e0d\u5b58\u5728\u7684\u9762 \"{0}\" \u7684\u72b6\u6001; \u653e\u5f03\u6b64\u72b6\u6001\u3002"},
23   {"SAVED_STATE_INCLUDE_TRANSIENT_COMPONENT_STATE", "\u4fdd\u5b58\u7684\u72b6\u6001\u5305\u62ec\u4e34\u65f6\u7ec4\u4ef6\u7684\u72b6\u6001: {0}"},
24   {"CANNOT_FIND_ROWKEY", "\u627e\u4e0d\u5230 clientRowKey {0} \u7684 rowKey"},
25   {"NO_INITIAL_STAMP_STATE", "\u6ca1\u6709 currencyKey: {0} \u548c currencyKeyForInitialStampState: {1} \u4ee5\u53ca stampId: {2} \u7684\u521d\u59cb\u6233\u72b6\u6001"},
26   {"CANNOT_FIND_RENDERER", "\u627e\u4e0d\u5230 {0} rendererType = {1} \u7684\u5448\u73b0\u5668"},
27   {"CANNOT_LOAD_TYPE_PROPERTIES", "\u65e0\u6cd5\u52a0\u8f7d\u7c7b\u578b\u5c5e\u6027"},
28   {"CANNOT_GET_RESOURCE_KEY", "\u65e0\u6cd5\u4ece\u5916\u89c2 {1} \u83b7\u53d6\u8d44\u6e90\u5173\u952e\u5b57 {0}"},
29   {"TRYING_ATTACH_RENDERERINGCONTEXT", "\u5c1d\u8bd5\u5c06 RenderingContext \u9644\u52a0\u5230\u67d0\u4e2a\u5df2\u5177\u6709\u8be5\u4e0a\u4e0b\u6587\u7684\u7ebf\u7a0b\u3002"},
30   {"NO_REQUESTCONTEXT_TWO_DIGIT_YEAR_START_DEFAULT", "\u65e0\u6cd5\u627e\u5230 RequestContext; \u5c06\u9ed8\u8ba4\u4f7f\u7528 two-digit-year-start"},
31   {"NO_REQUESTCONTEXT_TIMEZONE_DEFAULT", "\u627e\u4e0d\u5230 RequestContext; \u5c06\u9ed8\u8ba4\u4f7f\u7528 TimeZone\u3002"},
32   {"FAIL_HOLD_DECIMALFORMAT", "\u65e0\u6cd5\u83b7\u53d6\u7c7b\u578b {0} \u7684 DecimalFormat: \u5c0f\u6570\u5206\u9694\u7b26, \u6570\u5b57\u5206\u7ec4\u5206\u9694\u7b26, \u9ed8\u8ba4\u8d27\u5e01\u4ee3\u7801\u5c06\u9ed8\u8ba4\u57fa\u4e8e\u533a\u57df\u8bbe\u7f6e {1}"},
33   {"NULL_REQUESTCONTEXT", "RequestContext \u4e3a\u7a7a\u503c: \u5c0f\u6570\u5206\u9694\u7b26, \u6570\u5b57\u5206\u7ec4\u5206\u9694\u7b26, \u8d27\u5e01\u4ee3\u7801\u5c06\u9ed8\u8ba4\u57fa\u4e8e\u533a\u57df\u8bbe\u7f6e"},
34   {"NULL_REQUEST_CONTEXT_UNABLE_GET_CURRENCY_CODE", "RequestContext \u4e3a\u7a7a\u503c, \u65e0\u6cd5\u83b7\u53d6\u8d27\u5e01\u4ee3\u7801"},
35   {"NUMBER_NOT_DECIMALFORMAT_IGNORE_CURRENCY", "\u6570\u5b57\u683c\u5f0f\u4e0d\u662f DecimalFormat \u7684\u5b9e\u4f8b: \u5728\u8bbe\u7f6e\u683c\u5f0f\u65f6\u5ffd\u7565\u8d27\u5e01\u4fe1\u606f\u3002"},
36   {"COLLECTIONMODEL_SET_NULL", "CollectionModel \u8bbe\u7f6e\u4e3a\u7a7a\u503c"},
37   {"INVALID_ROWKEY", "\u65e0\u6548\u7684 rowkey: {0} \u7c7b\u578b: {1}"},
38   {"NULL_VIEWID", "ViewIdPropertyMenuModel \u4e2d\u7684 viewId \u5c5e\u6027\u4e3a\u7a7a\u503c\u3002viewId \u5c5e\u6027\u662f\u627e\u5230\u7126\u70b9 rowKey \u6240\u5fc5\u9700\u7684\u3002"},
39   {"INVALID_EL_EXPRESSION", "EL \u8868\u8fbe\u5f0f {0} \u65e0\u6548\u6216\u8fd4\u56de\u4e86\u9519\u8bef\u7684\u503c"},
40   {"OPEN_URI_EXCEPTION", "\u6253\u5f00 URI {0} \u65f6\u51fa\u73b0\u5f02\u5e38\u9519\u8bef"},
41   {"ERR_CREATE_MENU_MODEL", "\u521b\u5efa\u83dc\u5355\u6a21\u578b {0} \u65f6\u51fa\u73b0\u5f02\u5e38\u9519\u8bef"},
42   {"RESOURCE_NOT_FOUND", "\u672a\u627e\u5230\u4f4d\u4e8e\u8def\u5f84 \"{1}\" \u7684\u8d44\u6e90 \"{0}\""},
43   {"UNABLE_RETRIEVE_IMAGE_DATA", "\u65e0\u6cd5\u68c0\u7d22\u7c7b\u578b\u4e3a {0} \u7684\u56fe\u6807\u7684\u56fe\u50cf\u6570\u636e\u3002\u5c1d\u8bd5\u4f7f\u7528 ContextImageIcon\u3002"},
44   {"ERR_PARSING_URL", "\u5bf9 {0} \u8fdb\u884c\u8bed\u6cd5\u5206\u6790\u65f6\u51fa\u9519"},
45   {"ERR_LOADING_RESROUCE", "\u52a0\u8f7d\u8d44\u6e90{0}\u65f6\u51fa\u9519"},
46   {"RESOURCE_NAME_NOT_PORTABLE", "\u8d44\u6e90\u540d\u79f0 \"{0}\" \u4ee5\u659c\u6760\u5f00\u5934, \u8fd9\u662f\u4e0d\u53ef\u79fb\u690d\u7684\u3002"},
47   {"UNABLE_LOAD_MESSAGE_BUNDLE", "\u65e0\u6cd5\u52a0\u8f7d\u6346\u7ed1 {0}"},
48   {"UNABLE_LOAD_FACES_BUNDLE", "\u65e0\u6cd5\u52a0\u8f7d Faces \u6346\u7ed1 {0}"},
49   {"RESOURCESERVLET_UNABLE_FIND_RESOURCELOADER", "\u65e0\u6cd5\u5728 servlet \u8def\u5f84 {0} \u4e2d\u627e\u5230 ResourceServlet \u7684 ResourceLoader\u3002\u539f\u56e0: \u65e0\u6cd5\u627e\u5230\u8d44\u6e90 {1}"},
50   {"RESOURCESERVLET_IN_DEBUG_MODE", "Trinidad ResourceServlet \u6b63\u5728\u4ee5\u8c03\u8bd5\u6a21\u5f0f\u8fd0\u884c\u3002\u8bf7\u52ff\u5728\u6b63\u5f0f\u7248\u73af\u5883\u4e2d\u4f7f\u7528\u3002\u8bf7\u67e5\u770b /WEB-INF/web.xml \u4e2d\u7684 {0} \u53c2\u6570"},
51   {"CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER", "\u627e\u4e0d\u5230\u4e0a\u4e0b\u6587\u7c7b\u52a0\u8f7d\u7a0b\u5e8f\u3002"},
52   {"CANNOT_CONVERT_INTO_INT_ARRAY", "\u65e0\u6cd5\u5c06 {0} \u8f6c\u6362\u4e3a int[]"},
53   {"CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE", "\u65e0\u6cd5\u4f7f\u7528\u6a21\u5f0f \"yyyy-MM-dd\" \u5c06\u503c {0} \u8bed\u6cd5\u5206\u6790\u4e3a\u65e5\u671f; \u5c06\u5176\u5ffd\u7565\u3002"},
54   {"NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND", "\u672a\u627e\u5230\u7236 <tr:componentRef>!"},
55   {"EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE", "\u4e8b\u4ef6 {0} \u5df2\u4f20\u9001\u81f3\u67d0\u4e2a\u5904\u4e8e\u516c\u5f00\u72b6\u6001\u7684 showDetail\u3002"},
56   {"NAME_ALREADY_REGISTERED", "\u540d\u79f0 \"{0}\" \u5df2\u6ce8\u518c\u3002"},
57   {"INDEX_ALREADY_REGISTERED", "\u7d22\u5f15 \"{0}\" \u5df2\u6ce8\u518c\u3002"},
58   {"TYPE_ALREADY_LOCKED", "\u7c7b\u578b\u5df2\u9501\u5b9a"},
59   {"CANNOT_FIND_PROPERTY", "\u5c5e\u6027 \"{0}\" \u65e0\u6cd5\u7ed1\u5b9a\u3002"},
60   {">KEY_CANNOT_BE_USED_FOR_LISTS", "\u5173\u952e\u5b57 {0} \u65e0\u6cd5\u7528\u4e8e\u5217\u8868"},
61   {"KEY_IS_LIST_KEY", "\u5173\u952e\u5b57 {0} \u662f\u5217\u8868\u5173\u952e\u5b57"},
62   {"DEFAULT_VALUE_IS_NOT_ASSIGNED_TO_TYPE", "\u9ed8\u8ba4\u503c {0} \u4e0d\u53ef\u5206\u914d\u7ed9\u7c7b\u578b {1}"},
63   {"CAPABILITY_MASK_NOT_UNDERSTOOD", "\u65e0\u6cd5\u7406\u89e3\u529f\u80fd\u63a9\u7801 {0}"},
64   {"INVALID_INDEX", "\u7d22\u5f15\u65e0\u6548"},
65   {"ATTEMPT_ADD_CHILD_WITH_DUPLICATE_ID", "\u7531\u4e8e\u5df2\u5b58\u5728\u5177\u6709\u76f8\u540c ID \u7684\u5b50\u7ec4\u4ef6, \u66f4\u6539\u7ba1\u7406\u5668\u65e0\u6cd5\u5e94\u7528 AddChildComponentChange\u3002{0}"},
66   {"NO_NODE_SPECIFIED", "\u672a\u6307\u5b9a\u8282\u70b9"},
67   {"DONT_PERSIST_STAMPED_COMPONENT_INSIDE_ITERATOR", "\u6211\u4eec\u4e0d\u5e0c\u671b\u5728\u8fed\u4ee3\u7a0b\u5e8f\u4e2d\u4fdd\u5b58\u5df2\u505a\u6807\u8bb0\u7684\u7ec4\u4ef6"},
68   {"COMPONENT_REQUIRED", "\u9700\u8981\u7ec4\u4ef6"},
69   {"DOCUMENTFRAGMENT_REQUIRED", "\u9700\u8981 DocumentFragment"},
70   {"CANNOT_CONSTRUCT_ATTRIBUTECHANGE_WITH_NULL_NAME", "\u65e0\u6cd5\u4f7f\u7528\u7a7a\u5c5e\u6027\u540d\u6784\u9020 AttributeChange\u3002"},
71   {"CANNOT_ADD_CHANGE_WITH_FACECONTEXT_OR_UICOMPONENT_OR_NULL", "\u65e0\u6cd5\u6dfb\u52a0 FacesContext, UIComponent \u6216 Change \u4e3a\u7a7a\u503c\u7684\u66f4\u6539\u3002"},
72   {"CANNOT_CONSTRUCT_CHANGECOMPONENTPROXY_WITH_NULL_UICOMPONENT", "\u65e0\u6cd5\u4f7f\u7528\u7a7a UIComponent \u6784\u9020 ChangeComponentProxy\u3002"},
73   {"TARGET_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "\u5fc5\u987b\u63d0\u4f9b\u76ee\u6807\u7c7b\u540d"},
74   {"CONVERTER_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "\u5fc5\u987b\u63d0\u4f9b\u8f6c\u6362\u5668\u7c7b\u540d"},
75   {"PARENT_CANNOT_BE_NULL", "\u7236\u7ea7\u4e0d\u80fd\u4e3a\u7a7a\u503c"},
76   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVECHILDCHANGE_WITH_NULL_ID", "\u65e0\u6cd5\u4f7f\u7528\u7a7a\u7684\u5b50 ID \u6784\u9020 RemoveChildChange\u3002"},
77   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVEFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME", "\u65e0\u6cd5\u4f7f\u7528\u7a7a\u7684 facetName \u6784\u9020 RemoveFacetChange\u3002"},
78   {"CANNOT_CONSTRUCT_REORDERCHANGE_WITH_NULL_ID", "\u65e0\u6cd5\u4f7f\u7528\u7a7a\u7684\u5b50 ID \u6784\u9020 ReorderChange\u3002"},
79   {"IDENTIFIER_TYPE_CANNOT_BE_NULL", "\u6807\u8bc6\u7b26\u7c7b\u578b\u4e0d\u80fd\u4e3a\u7a7a\u503c\u6216\u7a7a\u5b57\u7b26\u4e32\u3002"},
80   {"CANNOT_CONSTRUCT_ADDFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME_FACETCOMPONENT", "\u65e0\u6cd5\u4f7f\u7528\u7a7a\u7684 facetName \u6216 facetComponent \u6784\u9020 AddFacetChange\u3002"},
81   {"FACET_NAME_MUST_SPECIFIED", "\u5fc5\u987b\u6307\u5b9a\u9762\u540d\u79f0"},
82   {"FACET_ALREADY_PRESENT", "\u7531\u4e8e\u5df2\u5b58\u5728\u540c\u540d\u7684\u9762, \u66f4\u6539\u7ba1\u7406\u5668\u65e0\u6cd5\u5e94\u7528 SetFacetChildComponentChange\u3002{0}"},
83   {"MOVABLE_CHILD_REQUIRED", "\u8981\u79fb\u52a8\u7684\u5b50\u7ec4\u4ef6\u662f\u5fc5\u9700\u7684\u3002"},
84   {"DESTINATION_CONTAINER_REQUIRED", "\u76ee\u6807\u5bb9\u5668\u7ec4\u4ef6\u662f\u5fc5\u9700\u7684\u3002"},
85   {"MOVE_PARTICIPANTS_WITHOUT_ID", "MoveChildComponentChange \u4e2d\u7684\u4e00\u4e2a\u6216\u591a\u4e2a\u53c2\u4e0e\u7ec4\u4ef6\u4e0d\u5177\u6709 ID\u3002"},
86   {"COMMON_PARENT_NOT_FOUND", "\u627e\u4e0d\u5230\u53ef\u79fb\u52a8\u5b50\u7ea7\u548c\u76ee\u6807\u5bb9\u5668\u4e4b\u95f4\u7684\u516c\u7528\u7236\u7ea7: {0}\u3002"},
87   {"MOVABLE_CHILD_NOT_FOUND", "\u627e\u4e0d\u5230\u8981\u79fb\u52a8\u7684\u5b50\u7ea7: {0}\u3002"},
88   {"DESTINATION_CONTAINER_NOT_FOUND", "\u627e\u4e0d\u5230\u76ee\u6807\u5bb9\u5668: {0}\u3002"},
89   {"MOVABLE_CHILD_SAME_ID_FOUND", "\u5728\u76ee\u6807\u5bb9\u5668\u4e2d\u627e\u5230\u5177\u6709\u76f8\u540c ID \u7684\u4e0d\u540c\u7ec4\u4ef6\u3002\u79fb\u52a8\u64cd\u4f5c\u5df2\u4e2d\u6b62: {0}\u3002"},
90   {"INSERT_BEFORE_NOT_FOUND", "\u5728\u7ec4\u4ef6\u4e4b\u524d\u63d2\u5165\u6216\u627e\u4e0d\u5230\u8282\u70b9: {0}\u3002"},
91   {"INDEX_SIZE", "\u7d22\u5f15: {0} \u5927\u5c0f: {1}"},
92   {"BAD_PHASEID", "\u9519\u8bef\u7684 PhaseId: {0}"},
93   {"ILLEGAL_ID", "\u975e\u6cd5 ID: {0}"},
94   {"WRAPPEDEVENT", "wrappedEvent"},
95   {"RENDERINGCONTEXT_ALREADY_RELEASED_OR_NEVER_ATTACHED", "RenderingContext \u5df2\u91ca\u653e\u6216\u4ece\u672a\u9644\u52a0\u8fc7\u3002"},
96   {"TRY_RELEASING_DIFFERENT_RENDERINGCONTEXT", "\u5c1d\u8bd5\u91ca\u653e\u4e0e\u5f53\u524d\u4e0a\u4e0b\u6587\u4e0d\u540c\u7684 RenderingContext\u3002"},
97   {"RELEASE_DIFFERENT_REQUESTCONTEXT_THAN_CURRENT_ONE", "\u5c1d\u8bd5\u91ca\u653e\u4e0e\u5f53\u524d\u4e0a\u4e0b\u6587\u4e0d\u540c\u7684 RequestContext\u3002"},
98   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABLE_FOR_CLASS_LOADER", "\u8be5\u7c7b\u52a0\u8f7d\u7a0b\u5e8f\u5df2\u7ecf\u6709\u53ef\u7528\u7684\u5de5\u5382\u3002"},
99   {"NULL_FACESCONTEXT_OR_UICOMPONENT", "FacesContext \u6216 UIComponent \u4e3a\u7a7a\u503c"},
100   {"PATTERN_MUST_HAVE_VALUE", "\u6a21\u5f0f\u5e94\u5305\u542b\u81f3\u5c11\u4e00\u4e2a\u503c, \u4e14\u4e0d\u80fd\u4e3a\u7a7a\u503c"},
101   {"CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_COLOR", "\u65e0\u6cd5\u7528\u989c\u8272\u8bbe\u7f6e\u6307\u5b9a\u5bf9\u8c61\u7684\u683c\u5f0f"},
102   {"INVALID_ATTRIBUTE_NAME", "\u5c5e\u6027\u540d\u79f0 {0} \u65e0\u6548"},
103   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE_IT_IS", "\u503c \"{0}\" \u7684\u7c7b\u578b\u4e0d\u662f java.util.Date, \u800c\u662f {1}"},
104   {"INVALID_DATE_STYLE", "\u65e5\u671f\u6837\u5f0f \'\'{0}\'\' \u65e0\u6548"},
105   {"INVALID_TIME_STYLE", "\u65f6\u95f4\u6837\u5f0f \'\'{0}\'\' \u65e0\u6548"},
106   {"INVALID_TYPE", "\u7c7b\u578b \'\'{0}\'\' \u65e0\u6548"},
107   {"ILLEGAL_MESSAGE_ID", "\u6d88\u606f ID \u975e\u6cd5, \u610f\u5916\u7684\u503c {0}"},
108   {"ILLEGAL_ATTRIBUTE_TYPE_VALUE", "\u5c5e\u6027 \"type\" \u7684\u503c\u975e\u6cd5, \u610f\u5916\u7684\u503c {0}"},
109   {"EITHER_PATTERN_OR_TYPE_MUST_SPECIFIED", "\u5fc5\u987b\u6307\u5b9a \"\u6a21\u5f0f\" \u6216 \"\u7c7b\u578b\""},
110   {"VALUE_NOT_JAVA_LANG_NUMBER_TYPE", "\"\u503c\" \u7684\u7c7b\u578b\u5fc5\u987b\u662f java.lang.Number"},
111   {"NOT_VALID_TYPE", "{0} \u4e0d\u662f\u6709\u6548\u7c7b\u578b"},
112   {"ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER", "\u6a21\u5f0f\u5b57\u7b26 \'\'{0}\'\' \u975e\u6cd5"},
113   {"LOGGER_REQUIRED", "\u9700\u8981\u65e5\u5fd7\u8bb0\u5f55\u7a0b\u5e8f"},
114   {"LOGGER_NAME_REQUIRED", "\u9700\u8981\u65e5\u5fd7\u8bb0\u5f55\u7a0b\u5e8f\u540d\u79f0"},
115   {"CLASS_REQUIRED", "\u9700\u8981\u7c7b"},
116   {"PACKAGE_REQUIRED", "\u9700\u8981\u7a0b\u5e8f\u5305"},
117   {"NULL_ROWDATA", "rowData \u4e3a\u7a7a\u503c"},
118   {"CANNOT_EXIT_ROOT_CONTAINER", "\u65e0\u6cd5\u9000\u51fa\u6839\u5bb9\u5668"},
119   {"SETTING_ILLEGAL_VALUE", "\u8981\u8bbe\u7f6e\u7684\u503c\u975e\u6cd5 - \u503c\u5e94\u5f53\u4ecb\u4e8e -1 \u548c\u6700\u5927\u503c\u4e4b\u95f4"},
120   {"CANNOT_CONVERT_INTO_MENUMODEL", "\u65e0\u6cd5\u5c06 {0} \u8f6c\u6362\u4e3a MenuModel"},
121   {"NULL_ROWKEY", "rowKey \u4e3a\u7a7a\u503c"},
122   {"NO_PATH_ELEMENT_TO_POP", "\u6ca1\u6709\u8981\u5f39\u51fa\u7684\u8def\u5f84\u5143\u7d20"},
123   {"CANNOT_CLONE", "\u65e0\u6cd5\u514b\u9686"},
124   {"NO_ELEMENT_TO_REMOVE", "\u6ca1\u6709\u8981\u5220\u9664\u7684\u5143\u7d20"},
125   {"NULL_PROPERTY", "\u5c5e\u6027\u4e3a\u7a7a\u503c"},
126   {"NO_MENUCONTENTHANDLER_REGISTERED", "\u672a\u6ce8\u518c MenuContentHandler\u3002"},
127   {"NO_RENDERINGCONTEXT", "\u65e0 RenderingContext"},
128   {"RESOURCE_PATH_REGULAR_EXPRESSION_HAS_NO_LEADING_SLASH", "\u8d44\u6e90\u8def\u5f84\u6b63\u5219\u8868\u8fbe\u5f0f \"{0}\" \u6ca1\u6709\u524d\u5bfc\u659c\u6760"},
129   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABlE_FOR_THIS_CLASS_LOADER", "\u8be5\u7c7b\u52a0\u8f7d\u7a0b\u5e8f\u5df2\u7ecf\u6709\u53ef\u7528\u7684\u5de5\u5382\u3002"},
130   {"BYTE_ARRAY_CANNOT_BE_NULL", "byte[] \u4e0d\u80fd\u4e3a\u7a7a\u503c"},
131   {"ACTUAL_LENGTH_OFFSET", "\u5b9e\u9645\u957f\u5ea6: {0} \u504f\u79fb\u91cf: {1} \u957f\u5ea6: {2}"},
132   {"FASTMESSAGEFORMAT_ONLY_SUPPORT_NUMERIC_ARGUMENTS", "FastMessageFormat \u4ec5\u652f\u6301\u6570\u5b57\u53c2\u6570"},
133   {"END_OF_PATTERN_NOT_FOUND", "\u627e\u4e0d\u5230\u6a21\u5f0f\u7684\u7ed3\u5c3e"},
134   {"FASTMESSAGEFORMAT_FIND_EMPTY_ARGUMENT", "FastMessageFormat: \u627e\u5230\u7a7a\u53c2\u6570 - {}"},
135   {"BUNDLE_NOT_FOUND", "\u672a\u627e\u5230\u6346\u7ed1"},
136   {"NULL_RESOURCEID", "resourceId \u4e3a\u7a7a\u503c"},
137   {"CANNOT_FIND_DEFAULT_FACESMESSAGE", "\u627e\u4e0d\u5230\u9ed8\u8ba4 FacesMessage.FACES_MESSAGES"},
138   {"NULL_FACESCONTEXT", "FacesContext \u4e3a\u7a7a\u503c"},
139   {"CUSTOM_MESSAGE_SHOULD_BE_VALUEBINDING_OR_STRING_TYPE", "\u5b9a\u5236\u6d88\u606f\u7684\u7c7b\u578b\u5e94\u4e3a ValueBinding \u6216 String"},
140   {"PROVIDER_NOT_RETURN_IMPLEMENTING_OBJECT", "\u63d0\u4f9b\u65b9 {0} \u672a\u8fd4\u56de\u5b9e\u65bd {1} \u7684\u5bf9\u8c61"},
141   {"OBTAIN_NULL_RENDERKIT_WHILE_GETTING_SERVICE", "FacesContext.getRenderKit() \u5728\u5c1d\u8bd5\u83b7\u53d6 {0} \u670d\u52a1\u65f6\u8fd4\u56de\u4e86\u7a7a\u503c; \u8bf7\u68c0\u67e5\u60a8\u7684\u914d\u7f6e\u3002"},
142   {"ENCODING_NOT_SUPPORTED_BY_JVM", "JVM \u4e0d\u652f\u6301\u7f16\u7801 {0}"},
143   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE", "\'\u503c\' \u7684\u7c7b\u578b\u4e0d\u662f java.util.Date"},
144   {"NULL_REGEXP_PATTERN", "\u6b63\u5219\u8868\u8fbe\u5f0f\u6a21\u5f0f\u4e3a\u7a7a\u503c"},
145   {"VIEW_TAG_NOT_PRESENT", "\u6b64\u9875\u4e2d\u4e0d\u5b58\u5728 <f:view>; \u9047\u5230\u4e86\u6ca1\u6709\u8981\u5904\u7406\u7684 <f:view> \u7684\u6807\u8bb0 {0}\u3002"},
146   {"RESOURCE_PATH_OUTSIDE_ROOT", "\u8d44\u6e90\u8def\u5f84 {0} \u4e2d\u5305\u542b \"..\", \u8be5\u8def\u5f84\u5c06\u89e3\u6790\u4e3a\u6839\u76ee\u5f55\u5916\u90e8\u7684\u8def\u5f84, \u8fd9\u662f\u4e0d\u5b89\u5168\u7684\u3002\u56e0\u6b64\u5c06\u5ffd\u7565\u8be5\u8def\u5f84\u3002"},
147   {"RESOURCE_PATH_DOTS", "\u8d44\u6e90\u8def\u5f84 {0} \u4e2d\u5305\u542b \"..\"\u3002\u6d4f\u89c8\u5668\u65e0\u6cd5\u89e3\u6790 \"..\", \u56e0\u6b64\u8be5\u8def\u5f84\u662f\u53ef\u7591\u8def\u5f84\u3002"},
148   {"DEPRECATED_RELATIVE_ID_SYNTAX", "\u5728 {1} \u4e2d\u627e\u4e0d\u5230 scopedId \u4e3a {0}, \u5177\u6709\u53d7\u652f\u6301\u8bed\u6cd5\u7684\u7ec4\u4ef6\u3002\u627e\u5230\u4e86\u5177\u6709\u8fc7\u65f6\u8bed\u6cd5\u7684\u7ec4\u4ef6\u3002\u8bf7\u4f7f\u7528\u652f\u6301\u7684\u8bed\u6cd5\u3002"},
149   {"UNSERIALIZABLE_VALUE", "\u503c {0} \u4e0d\u53ef\u4e32\u884c\u5316"},
150   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE", "\u5bb9\u5668 {2} \u4e2d\u5173\u952e\u5b57 {1} \u7684\u503c {0} \u4e0d\u53ef\u4e32\u884c\u5316"},
151   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE_NO_CONTAINER", "\u5173\u952e\u5b57 {1} \u7684\u503c {0} \u4e0d\u53ef\u4e32\u884c\u5316"},
152   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_VALUE", "\u65e0\u6cd5\u5728\u5bb9\u5668 {2} \u4e2d\u4e32\u884c\u5316\u5c5e\u6027\u5173\u952e\u5b57 {1} \u7684\u503c {0}"},
153   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_KEY", "\u65e0\u6cd5\u5728\u5bb9\u5668 {1} \u4e2d\u4e32\u884c\u5316\u5173\u952e\u5b57 {0}"},
154   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_KEY", "\u5bb9\u5668 {1} \u4e0a\u7684\u5173\u952e\u5b57 {0} \u4e0d\u53ef\u4e32\u884c\u5316"},
155   {"COMPONENT_SAVED_STATE_FAILED", "\u65e0\u6cd5\u4fdd\u5b58\u7ec4\u4ef6\u7684\u72b6\u6001: {0}"},
156   {"COMPONENT_CHILDREN_SAVED_STATE_FAILED", "\u65e0\u6cd5\u4fdd\u5b58\u7ec4\u4ef6\u7684\u5b50\u7ea7\u7684\u72b6\u6001: {0}"},
157   {"COMPONENT_TREE_SERIALIZATION_FAILED", "\u65e0\u6cd5\u4e32\u884c\u5316\u7ec4\u4ef6\u6811\u72b6\u6001"},
158   {"UNABLE_TO_SET_RENDER_PARAMETERS", "\u7531\u4e8e\u53cd\u5c04\u5931\u8d25, \u65e0\u6cd5\u8bbe\u7f6e portlet \u5448\u73b0\u53c2\u6570"},
159   {"COMPARETO_TYPE_MISMATCH", "\"{0}\" \u7684\u7c7b\u578b\u4f7f\u5176\u65e0\u6cd5\u4e0e \"{1}\" \u8fdb\u884c\u6bd4\u8f83\u3002"},
160   {"ZIP_STATE_FAILED", "\u65e0\u6cd5\u538b\u7f29\u9875\u72b6\u6001\u3002\u8981\u538b\u7f29, \u8be5\u72b6\u6001\u5fc5\u987b\u53ef\u4e32\u884c\u5316\u3002\u56e0\u6b64, \u672a\u80fd\u538b\u7f29\u9875\u72b6\u6001\u7684\u5e38\u89c1\u539f\u56e0\u662f\u9875\u72b6\u6001\u4e0d\u53ef\u4e32\u884c\u5316\u3002\u53ef\u4ee5\u901a\u8fc7\u5c06 org.apache.myfaces.trinidad.COMPRESS_VIEW_STATE \u8bbe\u7f6e\u4e3a\u201c\u5047\u201d\u6765\u7981\u7528\u538b\u7f29\u3002\u6709\u5173\u5982\u4f55\u6d4b\u8bd5\u4e32\u884c\u5316\u7684\u5404\u4e2a\u65b9\u9762, \u8bf7\u53c2\u9605\u7cfb\u7edf\u5c5e\u6027 org.apache.myfaces.trinidad.CHECK_STATE_SERIALIZATION \u7684\u76f8\u5173\u6587\u6863\u3002"},
161   {"UNZIP_STATE_FAILED", "\u65e0\u6cd5\u89e3\u538b\u7f29\u9875\u72b6\u6001\u3002"},
162   {"INVALID_CALL_TO_GETCLIENTID", "\u6784\u5efa\u89c6\u56fe\u671f\u95f4\u4e0d\u5e94\u8c03\u7528 getClientId\u3002\u7ec4\u4ef6 ID: {0}"},
163   {"ROWKEY_NOT_RESET", "\u8bf7\u6c42\u7ed3\u675f\u65f6\u53ef\u80fd\u672a\u6b63\u786e\u5730\u91cd\u7f6e\u884c\u5173\u952e\u5b57\u3002\u7ec4\u4ef6 ID: {0} ViewId: {1}"},
164   };
165  }
166 }