View Javadoc

1  // Do not edit this file!
2  // This file has been automatically generated.
3  // Edit LoggerBundle_ro.xrts and run the XRTSMakeBundle tool instead.
4  // 
5  package org.apache.myfaces.trinidad.resource;
6  
7  import java.util.ListResourceBundle;
8  
9  public class LoggerBundle_ro extends ListResourceBundle {
10  @Override
11  public Object[][] getContents() {
12   return new Object[][] {
13   {"CANNOT_FIND_FACESBEAN", "Nu s-a putut g\u0103si clasa FacesBean {0}."},
14   {"CANNOT_CREATE_FACESBEAN_INSTANCE", "Nu s-a putut crea instan\u0163a FacesBean {0}"},
15   {"NO_FACES_BEAN_PROPERTIES_FILES_LOCATED", "Nu au fost localizate fi\u015fiere faces-bean.properties"},
16   {"CANNOT_LOAD_URL", "Nu s-a putut \u00eenc\u0103rca {0}"},
17   {"ERR_CREATE_NEW_COMPONENT_INSTANCE", "Eroare la \u00eencercarea de creare a noii instan\u0163e de component\u0103 pentru {0}"},
18   {"CONVERSION_CLASS_TYPE", "Clasa de conversie {0} nu are tipul {1}"},
19   {"UNABLE_INSTANTIATE_CONVERTERCLASS", "Nu se poate instan\u0163ia converterClass: {0}"},
20   {"SAVED_CHILD_COUNT_NOT_MATCH", "Num\u0103rul de fii salva\u0163i nu corespunde num\u0103rului curent (era {0}, acum este {1})"},
21   {"FACETS_STATE_MISSING_WILLNOT_RESTORE", "Starea unor fa\u0163ete pentru {0} lipse\u015fte \u015fi nu va fi restaurat\u0103."},
22   {"DISCARDING_SAVED_STATE", "Starea pentru fa\u0163eta salvat\u0103 include starea pentru fa\u0163eta \"{0}\" care nu este prezent\u0103 \u00een arborele restaurat; se abandoneaz\u0103 aceast\u0103 stare."},
23   {"SAVED_STATE_INCLUDE_TRANSIENT_COMPONENT_STATE", "Starea salvat\u0103 include starea pentru o component\u0103 tranzitorie: {0}"},
24   {"CANNOT_FIND_ROWKEY", "Nu s-a putut g\u0103si rowKey pentru clientRowKey: {0}"},
25   {"NO_INITIAL_STAMP_STATE", "Nu exist\u0103 nici o stare de marcaj ini\u0163ial\u0103 pentru currencyKey:{0} \u015fi currencyKeyForInitialStampState: {1} \u015fi stampId: {2}"},
26   {"CANNOT_FIND_RENDERER", "Nu s-a putut g\u0103si instrumentul de randare pentru {0} rendererType = {1}"},
27   {"CANNOT_LOAD_TYPE_PROPERTIES", "Nu se pot \u00eenc\u0103rcare propriet\u0103\u0163ile pentru tip"},
28   {"CANNOT_GET_RESOURCE_KEY", "Nu s-a putut prelua cheia de resurs\u0103 {0} din culorile {1}"},
29   {"TRYING_ATTACH_RENDERERINGCONTEXT", "Se \u00eencearc\u0103 ata\u015farea RenderingContext la un fir care are deja un astfel de context."},
30   {"NO_REQUESTCONTEXT_TWO_DIGIT_YEAR_START_DEFAULT", "Nu se poate g\u0103si RequestContext; two-digit-year-start va primi valoarea prestabilit\u0103"},
31   {"NO_REQUESTCONTEXT_TIMEZONE_DEFAULT", "Nu se poate g\u0103si RequestContext; TimeZone va primi valoarea prestabilit\u0103."},
32   {"FAIL_HOLD_DECIMALFORMAT", "E\u015fec la ob\u0163inerea unei bloc\u0103ri pentru DecimalFormat pentru tipul {0}; separatorul zecimal, separatorul de grupare a numerelor, codul monedei vor fi prestabilite pe baza variabilei locale {1}"},
33   {"NULL_REQUESTCONTEXT", "Contextul RequestContext este nul: separatorul zecimal, separatorul de grupare a numerelor, codul monedei vor fi prestabilite pe baza variabilei locale"},
34   {"NULL_REQUEST_CONTEXT_UNABLE_GET_CURRENCY_CODE", "Contextul RequestContext este nul, nu se poate prelua codul monedei"},
35   {"NUMBER_NOT_DECIMALFORMAT_IGNORE_CURRENCY", "Formatul de num\u0103r nu este o instan\u0163\u0103 a DecimalFormat: se ignor\u0103 informa\u0163iile despre moned\u0103 la formatare."},
36   {"COLLECTIONMODEL_SET_NULL", "Modelul CollectionModel a fost setat la nul"},
37   {"INVALID_ROWKEY", "Cheie rowkey nevalid\u0103: {0} tip: {1}"},
38   {"NULL_VIEWID", "Proprietatea viewId din ViewIdPropertyMenuModel este nul\u0103. Proprietatea viewId este necesar\u0103 pentru g\u0103sirea cheii rowKey de focalizare."},
39   {"INVALID_EL_EXPRESSION", "Expresia EL {0} este nevalid\u0103 sau a returnat o valoare gre\u015fit\u0103"},
40   {"OPEN_URI_EXCEPTION", "Excep\u0163ie la deschiderea URI-ului {0}"},
41   {"ERR_CREATE_MENU_MODEL", "Excep\u0163ie la crearea modelului de meniu {0}"},
42   {"RESOURCE_NOT_FOUND", "Resursa \"{0}\" din calea \"{1}\" nu a fost g\u0103sit\u0103"},
43   {"UNABLE_RETRIEVE_IMAGE_DATA", "Nu se pot prelua datele de imagine pentru pictograma cu tipul {0}. \u00cencerca\u0163i s\u0103 utiliza\u0163i ContextImageIcon."},
44   {"ERR_PARSING_URL", "Eroare la interpretarea: {0}"},
45   {"ERR_LOADING_RESROUCE", "Eroare la \u00eenc\u0103rcarea resursei:{0}"},
46   {"RESOURCE_NAME_NOT_PORTABLE", "Numele de resurs\u0103 \"{0}\" \u00eencepe cu un caracter slash, care nu este portabil."},
47   {"UNABLE_LOAD_MESSAGE_BUNDLE", "nu se poate \u00eenc\u0103rca pachetul {0}"},
48   {"UNABLE_LOAD_FACES_BUNDLE", "Nu se poate \u00eenc\u0103rca pachetul Faces {0}"},
49   {"RESOURCESERVLET_UNABLE_FIND_RESOURCELOADER", "Nu se poate g\u0103si ResourceLoader pentru ResourceServlet la calea pentru servlet: {0} Cauz\u0103: Nu s-a putut g\u0103si resursa: {1}"},
50   {"RESOURCESERVLET_IN_DEBUG_MODE", "ResourceServlet Trinidad ruleaz\u0103 \u00een modul Depanare. Nu utiliza\u0163i \u00eentr-un mediu de produc\u0163ie. Examina\u0163i parametrul {0} din /WEB-INF/web.xml"},
51   {"CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER", "Nu s-a putut g\u0103si programul de \u00eenc\u0103rcare al clasei de contexte."},
52   {"CANNOT_CONVERT_INTO_INT_ARRAY", "Nu s-a putut converti {0} \u00een int[]"},
53   {"CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE", "Nu s-a putut interpreta valoarea {0} \u00eentr-o dat\u0103 utiliz\u00e2nd modelul \"yyyy-MM-dd\"; se ignor\u0103."},
54   {"NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND", "nu a fost g\u0103sit nici un p\u0103rinte <tr:componentRef>!"},
55   {"EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE", "Evenimentul {0} a fost livrat c\u0103tre un showDetail care se afla deja \u00een acea stare de dezv\u0103luire."},
56   {"NAME_ALREADY_REGISTERED", "Numele \"{0}\" a fost deja \u00eenregistrat."},
57   {"INDEX_ALREADY_REGISTERED", "Indexul \"{0}\" a fost deja \u00eenregistrat."},
58   {"TYPE_ALREADY_LOCKED", "Tipul este deja blocat"},
59   {"CANNOT_FIND_PROPERTY", "Proprietatea \"{0}\" nu a putut fi g\u0103sit\u0103."},
60   {">KEY_CANNOT_BE_USED_FOR_LISTS", "Cheia {0} nu poate fi utilizat\u0103 pentru liste"},
61   {"KEY_IS_LIST_KEY", "Cheia {0} este o cheie de list\u0103"},
62   {"DEFAULT_VALUE_IS_NOT_ASSIGNED_TO_TYPE", "Valoarea prestabilit\u0103 {0} nu este asignabil\u0103 tipului {1}"},
63   {"CAPABILITY_MASK_NOT_UNDERSTOOD", "Masca de func\u0163ionalitate {0} nu a fost \u00een\u0163eleas\u0103"},
64   {"INVALID_INDEX", "Index nevalid"},
65   {"ATTEMPT_ADD_CHILD_WITH_DUPLICATE_ID", "Managerul de modific\u0103ri a e\u015fuat la aplicarea AddChildComponentChange, deoarece exist\u0103 deja o component\u0103 fiu cu acela\u015fi ID. {0}"},
66   {"NO_NODE_SPECIFIED", "Nu a fost specificat nici un nod"},
67   {"DONT_PERSIST_STAMPED_COMPONENT_INSIDE_ITERATOR", "Nu dorim s\u0103 persist\u0103m componenta \u015ftampilat\u0103 \u00een interiorul unui iterator"},
68   {"COMPONENT_REQUIRED", "Component\u0103 obligatorie"},
69   {"DOCUMENTFRAGMENT_REQUIRED", "DocumentFragment obligatoriu"},
70   {"CANNOT_CONSTRUCT_ATTRIBUTECHANGE_WITH_NULL_NAME", "Nu se poate construi un element AttributeChange cu nume de atribut nul."},
71   {"CANNOT_ADD_CHANGE_WITH_FACECONTEXT_OR_UICOMPONENT_OR_NULL", "Nu se poate ad\u0103uga o modificare cu elementul FacesContext, UIComponent sau Change nul."},
72   {"CANNOT_CONSTRUCT_CHANGECOMPONENTPROXY_WITH_NULL_UICOMPONENT", "Nu se poate construi un element ChangeComponentProxy cu UIComponent nul."},
73   {"TARGET_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "Trebuie furnizat numele clasei destina\u0163ie"},
74   {"CONVERTER_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "Trebuie furnizat numele clasei pentru convertor"},
75   {"PARENT_CANNOT_BE_NULL", "P\u0103rintele nu poate fi nul"},
76   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVECHILDCHANGE_WITH_NULL_ID", "Nu se poate construi un element RemoveChildChange cu ID-ul fiului nul."},
77   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVEFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME", "Nu se poate construi un element RemoveFacetChange cu facetName nul."},
78   {"CANNOT_CONSTRUCT_REORDERCHANGE_WITH_NULL_ID", "Nu se poate construi un element ReorderChange cu ID-uri de fii nule."},
79   {"IDENTIFIER_TYPE_CANNOT_BE_NULL", "Tipul de identificator nu poate fi un \u015fir nul sau gol."},
80   {"CANNOT_CONSTRUCT_ADDFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME_FACETCOMPONENT", "Nu se poate construi un element AddFacetChange cu facetName sau facetComponent nul."},
81   {"FACET_NAME_MUST_SPECIFIED", "Trebuie specificat numele fa\u0163etei"},
82   {"FACET_ALREADY_PRESENT", "Managerul de modific\u0103ri a e\u015fuat la aplicarea SetFacetChildComponentChange, deoarece exist\u0103 deja o fa\u0163et\u0103 cu acela\u015fi nume. {0}"},
83   {"MOVABLE_CHILD_REQUIRED", "Mutarea componentei fiu este obligatorie."},
84   {"DESTINATION_CONTAINER_REQUIRED", "Componenta container destina\u0163ie este obligatorie."},
85   {"MOVE_PARTICIPANTS_WITHOUT_ID", "Cel pu\u0163in una dintre componentele participante din MoveChildComponentChange nu are ID."},
86   {"COMMON_PARENT_NOT_FOUND", "Nu s-a putut g\u0103si un p\u0103rinte comun pentru fiul mutabil \u015fi containerul destina\u0163ie: {0}."},
87   {"MOVABLE_CHILD_NOT_FOUND", "Nu s-a putut g\u0103si fiul de mutat: {0}."},
88   {"DESTINATION_CONTAINER_NOT_FOUND", "Nu s-a putut g\u0103si containerul destina\u0163ie: {0}."},
89   {"MOVABLE_CHILD_SAME_ID_FOUND", "\u00cen containerul destina\u0163ie a fost g\u0103sit\u0103 alt\u0103 component\u0103 cu acela\u015fi ID. Opera\u0163ia de mutare a fost abandonat\u0103: {0}."},
90   {"INSERT_BEFORE_NOT_FOUND", "Nu s-a putut g\u0103si inserarea \u00eenainte de component\u0103 sau nod: {0}."},
91   {"INDEX_SIZE", "index: {0} dimensiune: {1}"},
92   {"BAD_PHASEID", "ID PhaseId gre\u015fit: {0}"},
93   {"ILLEGAL_ID", "ID ilegal: {0}"},
94   {"WRAPPEDEVENT", "wrappedEvent"},
95   {"RENDERINGCONTEXT_ALREADY_RELEASED_OR_NEVER_ATTACHED", "Contextul RenderingContext a fost deja eliberat sau nu a fost niciodat\u0103 ata\u015fat."},
96   {"TRY_RELEASING_DIFFERENT_RENDERINGCONTEXT", "Se \u00eencearc\u0103 eliberarea unui context RenderingContext diferit de cel curent."},
97   {"RELEASE_DIFFERENT_REQUESTCONTEXT_THAN_CURRENT_ONE", "Se \u00eencearc\u0103 eliberarea unui context RequestContext diferit de cel curent."},
98   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABLE_FOR_CLASS_LOADER", "Generatorul este deja disponibil pentru acest program de \u00eenc\u0103rcare a claselor."},
99   {"NULL_FACESCONTEXT_OR_UICOMPONENT", "Elementul FacesContext sau UIComponent este nul"},
100   {"PATTERN_MUST_HAVE_VALUE", "Modelele trebuie s\u0103 con\u0163in\u0103 cel pu\u0163in o valoare care nu poate fi nul\u0103"},
101   {"CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_COLOR", "Nu se poate formata obiectul dat drept culoare"},
102   {"INVALID_ATTRIBUTE_NAME", "Nume atribut nevalid {0}"},
103   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE_IT_IS", "Valoarea \"{0}\" nu are tipul java.util.Date, este {1}"},
104   {"INVALID_DATE_STYLE", "Stil dat\u0103 nevalid \'\'{0}\'\'"},
105   {"INVALID_TIME_STYLE", "Stil or\u0103 nevalid \'\'{0}\'\'"},
106   {"INVALID_TYPE", "Tip nevalid \'\'{0}\'\'"},
107   {"ILLEGAL_MESSAGE_ID", "Valoare nea\u015fteptat\u0103 pentru ID mesaj ilegal {0}"},
108   {"ILLEGAL_ATTRIBUTE_TYPE_VALUE", "Valoare ilegal\u0103 pentru valoarea nea\u015fteptat\u0103 a atributului \"type\" {0}"},
109   {"EITHER_PATTERN_OR_TYPE_MUST_SPECIFIED", "Trebuie s\u0103 se specifice \"pattern\" sau \"type\""},
110   {"VALUE_NOT_JAVA_LANG_NUMBER_TYPE", "\"value\" nu are tipul java.lang.Number"},
111   {"NOT_VALID_TYPE", "{0} nu este un tip valid"},
112   {"ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER", "Caracter ilegal pentru model \'\'{0}\'\'"},
113   {"LOGGER_REQUIRED", "Program de jurnalizare obligatoriu"},
114   {"LOGGER_NAME_REQUIRED", "Nume program de jurnalizare obligatoriu"},
115   {"CLASS_REQUIRED", "Clas\u0103 obligatorie"},
116   {"PACKAGE_REQUIRED", "Pachet obligatoriu"},
117   {"NULL_ROWDATA", "rowData este nul"},
118   {"CANNOT_EXIT_ROOT_CONTAINER", "Nu se poate p\u0103r\u0103si containerul r\u0103d\u0103cin\u0103"},
119   {"SETTING_ILLEGAL_VALUE", "A fost setat\u0103 o valoare ilegal\u0103 - valoarea trebuie s\u0103 fie cuprins\u0103 \u00eentre -1 \u015fi maxim"},
120   {"CANNOT_CONVERT_INTO_MENUMODEL", "Nu s-a putut converti {0} \u00eentr-un model MenuModel"},
121   {"NULL_ROWKEY", "rowKey este nul"},
122   {"NO_PATH_ELEMENT_TO_POP", "Nu a fost g\u0103sit nici un element de cale pentru populare"},
123   {"CANNOT_CLONE", "Nu se poate clona"},
124   {"NO_ELEMENT_TO_REMOVE", "Nu exist\u0103 nici un element de eliminat"},
125   {"NULL_PROPERTY", "proprietatea este nul\u0103"},
126   {"NO_MENUCONTENTHANDLER_REGISTERED", "Nu a fost \u00eenregistrat\u0103 nici o rutin\u0103 MenuContentHandler."},
127   {"NO_RENDERINGCONTEXT", "Nu exist\u0103 RenderingContext"},
128   {"RESOURCE_PATH_REGULAR_EXPRESSION_HAS_NO_LEADING_SLASH", "Expresia regulat\u0103 pentru calea resursei \"{0}\" nu are un caracter slash ini\u0163ial"},
129   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABlE_FOR_THIS_CLASS_LOADER", "Generatorul este deja disponibil pentru acest program de \u00eenc\u0103rcare a claselor."},
130   {"BYTE_ARRAY_CANNOT_BE_NULL", "byte[] nu poate avea valoare nul\u0103"},
131   {"ACTUAL_LENGTH_OFFSET", "Lungime real\u0103: {0} decalaj: {1} lungime: {2}"},
132   {"FASTMESSAGEFORMAT_ONLY_SUPPORT_NUMERIC_ARGUMENTS", "FastMessageFormat accept\u0103 numai argumente numerice"},
133   {"END_OF_PATTERN_NOT_FOUND", "Nu s-a g\u0103sit sf\u00e2r\u015fitul modelului"},
134   {"FASTMESSAGEFORMAT_FIND_EMPTY_ARGUMENT", "FastMessageFormat: s-a g\u0103sit un argument gol - {} -"},
135   {"BUNDLE_NOT_FOUND", "pachetul nu a fost g\u0103sit"},
136   {"NULL_RESOURCEID", "resourceId este nul"},
137   {"CANNOT_FIND_DEFAULT_FACESMESSAGE", "Elementul FacesMessage.FACES_MESSAGES prestabilit nu poate fi g\u0103sit"},
138   {"NULL_FACESCONTEXT", "FacesContext este nul"},
139   {"CUSTOM_MESSAGE_SHOULD_BE_VALUEBINDING_OR_STRING_TYPE", "mesajul personalizat trebuie s\u0103 aib\u0103 tipul ValueBinding sau String"},
140   {"PROVIDER_NOT_RETURN_IMPLEMENTING_OBJECT", "Furnizorul {0} nu a returnat nici un obiect care s\u0103 implementeze {1}"},
141   {"OBTAIN_NULL_RENDERKIT_WHILE_GETTING_SERVICE", "FacesContext.getRenderKit() a returnat o valoare nul\u0103 la \u00eencercarea de preluare a serviciului {0}; verifica\u0163i configura\u0163ia."},
142   {"ENCODING_NOT_SUPPORTED_BY_JVM", "Codarea: {0} nu este acceptat\u0103 de JVM"},
143   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE", "\'value\' nu are tipul java.util.Date"},
144   {"NULL_REGEXP_PATTERN", "Modelul expresiei regulate este nul"},
145   {"VIEW_TAG_NOT_PRESENT", "<f:view> nu a fost prezent \u00een aceast\u0103 pagin\u0103; s-a \u00eent\u00e2lnit eticheta {0} f\u0103r\u0103 un <f:view> \u00een procesare."},
146   {"RESOURCE_PATH_OUTSIDE_ROOT", "Calea resursei {0} con\u0163ine \"..\" \u015fi este \u00een afara directorului r\u0103d\u0103cin\u0103, iar aceasta duce la nesecurizare. \u00cen consecin\u0163\u0103, calea este ignorat\u0103."},
147   {"RESOURCE_PATH_DOTS", "Calea resursei {0} con\u0163ine \"..\". Browserele au ca rezultat \"..\", \u00een consecin\u0163\u0103, aceasta este o cale nesecurizat\u0103."},
148   {"DEPRECATED_RELATIVE_ID_SYNTAX", "Nu s-a putut g\u0103si componenta cu scopedId {0} din {1} cu sintaxa acceptat\u0103. Componenta a fost g\u0103sit\u0103 cu sintaxa perimat\u0103. Utiliza\u0163i sintaxa acceptat\u0103."},
149   {"UNSERIALIZABLE_VALUE", "Valoare neserializabil\u0103: {0}"},
150   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE", "Valoare neserializabil\u0103: {0} pentru cheia: {1} \u00een containerul: {2}"},
151   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE_NO_CONTAINER", "Valoare neserializabil\u0103: {0} pentru cheia: {1}"},
152   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_VALUE", "E\u015fec la serializarea valorii: {0} pentru cheia de proprietare: {1} din containerul: {2}"},
153   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_KEY", "E\u015fec la serializarea cheii: {0} din containerul: {1}"},
154   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_KEY", "Cheie neserializabil\u0103: {0} \u00een containerul: {1}"},
155   {"COMPONENT_SAVED_STATE_FAILED", "E\u015fec la salvarea st\u0103rii componentei: {0}"},
156   {"COMPONENT_CHILDREN_SAVED_STATE_FAILED", "E\u015fec la salvarea st\u0103rii fiilor componentei: {0}"},
157   {"COMPONENT_TREE_SERIALIZATION_FAILED", "E\u015fec la serializarea st\u0103rii arborelui de componente"},
158   {"UNABLE_TO_SET_RENDER_PARAMETERS", "Nu s-au putut seta parametrii de randare a portletului din cauza reflect\u0103rii e\u015fuate"},
159   {"COMPARETO_TYPE_MISMATCH", "Tipul pentru \"{0}\" \u00eel \u00eempiedic\u0103 s\u0103 fie comparat cu \"{1}\"."},
160   {"ZIP_STATE_FAILED", "E\u015fec la arhivarea ca .zip a st\u0103rii paginii. Starea trebuie s\u0103 fie serializabil\u0103 pentru arhivare ca .zip; un motiv comun pentru care arhivarea ca .zip a st\u0103rii paginii e\u015fueaz\u0103 este c\u0103 starea paginii nu este serializabil\u0103. Pute\u0163i dezactiva arhivarea ca .zip set\u00e2nd org.apache.myfaces.trinidad.COMPRESS_VIEW_STATE la false. Consulta\u0163i documentul despre proprietatea de sistem org.apache.myfaces.trinidad.CHECK_STATE_SERIALIZATION pentru modul de testare al diverselor aspecte ale serializ\u0103rii."},
161   {"UNZIP_STATE_FAILED", "E\u015fec la dezarhivarea .zip a st\u0103rii paginii."},
162   {"INVALID_CALL_TO_GETCLIENTID", "getClientId nu trebuie apelat \u00een timp ce vizualizarea este construit\u0103. ID component\u0103: {0}"},
163   {"ROWKEY_NOT_RESET", "cheia r\u00e2ndului ar putea s\u0103 nu fie resetat\u0103 corect la sf\u00e2r\u015fitul cererii. ID component\u0103: {0} ViewId: {1}"},
164   };
165  }
166 }