View Javadoc

1  // Do not edit this file!
2  // This file has been automatically generated.
3  // Edit LoggerBundle_pl.xrts and run the XRTSMakeBundle tool instead.
4  // 
5  package org.apache.myfaces.trinidad.resource;
6  
7  import java.util.ListResourceBundle;
8  
9  public class LoggerBundle_pl extends ListResourceBundle {
10  @Override
11  public Object[][] getContents() {
12   return new Object[][] {
13   {"CANNOT_FIND_FACESBEAN", "Nie znaleziono klasy FacesBean: {0}"},
14   {"CANNOT_CREATE_FACESBEAN_INSTANCE", "Nie mo\u017cna utworzy\u0107 instancji FacesBean {0}"},
15   {"NO_FACES_BEAN_PROPERTIES_FILES_LOCATED", "Nie znaleziono plik\u00f3w faces-bean.properties"},
16   {"CANNOT_LOAD_URL", "Nie mo\u017cna by\u0142o za\u0142adowa\u0107 {0}"},
17   {"ERR_CREATE_NEW_COMPONENT_INSTANCE", "B\u0142\u0105d podczas pr\u00f3by utworzenia nowej instancji sk\u0142adnika dla {0}"},
18   {"CONVERSION_CLASS_TYPE", "Klasa konwersji {0} nie jest typu {1}"},
19   {"UNABLE_INSTANTIATE_CONVERTERCLASS", "Nie mo\u017cna utworzy\u0107 instancji klasy konwertera (converterClass): {0}"},
20   {"SAVED_CHILD_COUNT_NOT_MATCH", "Zapisana liczba podrz\u0119dnych nie jest zgodna z liczb\u0105 bie\u017c\u0105cych (by\u0142o: {0}, teraz: {1})"},
21   {"FACETS_STATE_MISSING_WILLNOT_RESTORE", "Brak stanu niekt\u00f3rych element\u00f3w {0} i nie stan nie zostanie odtworzony."},
22   {"DISCARDING_SAVED_STATE", "Zapisany stan element\u00f3w zawiera stan elementu \"{0}\", kt\u00f3rego nie ma w odtworzonym drzewie; stan ten jest odrzucany."},
23   {"SAVED_STATE_INCLUDE_TRANSIENT_COMPONENT_STATE", "W zapisanym stanie wyst\u0119puje stan sk\u0142adnika przej\u015bciowego: {0}"},
24   {"CANNOT_FIND_ROWKEY", "Nie znaleziono klucza wiersza (rowKey) dla clientRowKey:{0}"},
25   {"NO_INITIAL_STAMP_STATE", "Nie by\u0142o stanu pocz\u0105tkowego znacznika czasu dla currencyKey:{0} i currencyKeyForInitialStampState:{1} oraz stampId:{2}"},
26   {"CANNOT_FIND_RENDERER", "Nie znaleziono wype\u0142niacza dla {0}, rendererType = {1}"},
27   {"CANNOT_LOAD_TYPE_PROPERTIES", "Nie uda\u0142o si\u0119 za\u0142adowa\u0107 w\u0142a\u015bciwo\u015bci"},
28   {"CANNOT_GET_RESOURCE_KEY", "Nie uda\u0142o si\u0119 uzyska\u0107 klucza zasobu \"{0}\" z nak\u0142adki {1}"},
29   {"TRYING_ATTACH_RENDERERINGCONTEXT", "Pr\u00f3ba do\u0142\u0105czenia kontekstu wype\u0142niania (RenderingContext) do w\u0105tku, kt\u00f3ry ju\u017c ma kontekst."},
30   {"NO_REQUESTCONTEXT_TWO_DIGIT_YEAR_START_DEFAULT", "Nie znaleziono kontekstu \u017c\u0105dania; zostanie przyj\u0119ty domy\u015blny dwucyfrowy rok pocz\u0105tkowy"},
31   {"NO_REQUESTCONTEXT_TIMEZONE_DEFAULT", "Nie znaleziono kontekstu \u017c\u0105dania; zostanie przyj\u0119ta domy\u015blna strefa czasowa."},
32   {"FAIL_HOLD_DECIMALFORMAT", "Nie uda\u0142o si\u0119 uzyska\u0107 formatu dziesi\u0119tnego dla typu: {0}; separator cz\u0119\u015bci dziesi\u0119tnej, separator grupowania cyfr i kod waluty zostan\u0105 przyj\u0119te domy\u015blnie na podstawie ustawie\u0144 narodowych \"{1}\""},
33   {"NULL_REQUESTCONTEXT", "Kontekst \u017c\u0105dania ma warto\u015b\u0107 Null; separator cz\u0119\u015bci dziesi\u0119tnej, separator grupowania cyfr i kod waluty zostan\u0105 przyj\u0119te domy\u015blnie na podstawie ustawie\u0144 narodowych"},
34   {"NULL_REQUEST_CONTEXT_UNABLE_GET_CURRENCY_CODE", "Kontekst \u017c\u0105dania ma warto\u015b\u0107 Null; nie mo\u017cna uzyska\u0107 kodu waluty"},
35   {"NUMBER_NOT_DECIMALFORMAT_IGNORE_CURRENCY", "Format liczb nie by\u0142 instancj\u0105 formatu dziesi\u0119tnego (DecimalFormat); pomijanie informacji o walucie podczas formatowania."},
36   {"COLLECTIONMODEL_SET_NULL", "CollectionModel by\u0142 ustawiony na warto\u015b\u0107 Null"},
37   {"INVALID_ROWKEY", "Niepoprawny klucz wiersza: {0}, typ: {1}"},
38   {"NULL_VIEWID", "W\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 viewId w ViewIdPropertyMenuModel ma warto\u015b\u0107 Null. W\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 viewId jest potrzebna do znalezienia klucza wiersza fokusu."},
39   {"INVALID_EL_EXPRESSION", "Wyra\u017cenie EL {0} jest niepoprawne lub zwr\u00f3ci\u0142o b\u0142\u0119dn\u0105 warto\u015b\u0107"},
40   {"OPEN_URI_EXCEPTION", "Wyj\u0105tek podczas otwierania URI {0}"},
41   {"ERR_CREATE_MENU_MODEL", "Wyj\u0105tek podczas tworzenia modelu menu {0}"},
42   {"RESOURCE_NOT_FOUND", "Nie znaleziono zasobu \"{0}\" na \u015bcie\u017cce \"{1}\""},
43   {"UNABLE_RETRIEVE_IMAGE_DATA", "Nie mo\u017cna pobra\u0107 danych grafiki dla ikony typu {0}. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 u\u017cy\u0107 ContextImageIcon."},
44   {"ERR_PARSING_URL", "B\u0142\u0105d podczas analizy sk\u0142adniowej: {0}"},
45   {"ERR_LOADING_RESROUCE", "B\u0142\u0105d podczas \u0142adowania zasobu: {0}"},
46   {"RESOURCE_NAME_NOT_PORTABLE", "Nazwa zasobu \"{0}\" zaczyna si\u0119 uko\u015bnikiem, kt\u00f3ry nie jest przeno\u015bny."},
47   {"UNABLE_LOAD_MESSAGE_BUNDLE", "nie mo\u017cna za\u0142adowa\u0107 pakietu {0}"},
48   {"UNABLE_LOAD_FACES_BUNDLE", "Nie mo\u017cna za\u0142adowa\u0107 pakietu Faces {0}"},
49   {"RESOURCESERVLET_UNABLE_FIND_RESOURCELOADER", "Nie znaleziono procesu \u0142adowania zasob\u00f3w (ResourceLoader) dla obiektu ResourceServlet na \u015bcie\u017cce serwletu: {0}. Przyczyna: Nie znaleziono zasobu: {1}"},
50   {"RESOURCESERVLET_IN_DEBUG_MODE", "Trinidad ResourceServlet dzia\u0142a w trybie wykrywania b\u0142\u0119d\u00f3w. Nie nale\u017cy u\u017cywa\u0107 w trybie produkcyjnym. Zob. parametr {0} w /WEB-INF/web.xml"},
51   {"CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER", "Nie znaleziono kontekstowego procesu \u0142adowania klas."},
52   {"CANNOT_CONVERT_INTO_INT_ARRAY", "Nie uda\u0142o si\u0119 przekszta\u0142ci\u0107 {0} w int[]"},
53   {"CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE", "Nie mo\u017cna by\u0142o przetworzy\u0107 {0} w dat\u0119, u\u017cywaj\u0105c wzorca \"rrrr-MM-dd\"; pomijanie."},
54   {"NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND", "nie znaleziono nadrz\u0119dnego <tr:componentRef>!"},
55   {"EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE", "Zdarzenie {0} zosta\u0142o dostarczone do metody showDetail ju\u017c w stanie ujawnienia."},
56   {"NAME_ALREADY_REGISTERED", "Nazwa \"{0}\" ju\u017c zosta\u0142a zarejestrowana."},
57   {"INDEX_ALREADY_REGISTERED", "Indeks \"{0}\" ju\u017c zosta\u0142 zarejestrowany."},
58   {"TYPE_ALREADY_LOCKED", "Typ jest ju\u017c zablokowany"},
59   {"CANNOT_FIND_PROPERTY", "Nie mo\u017cna zwi\u0105za\u0107 w\u0142a\u015bciwo\u015bci {0}"},
60   {">KEY_CANNOT_BE_USED_FOR_LISTS", "Nie mo\u017cna u\u017cy\u0107 klucza {0} dla list"},
61   {"KEY_IS_LIST_KEY", "Klucz {0} jest kluczem listy"},
62   {"DEFAULT_VALUE_IS_NOT_ASSIGNED_TO_TYPE", "Domy\u015blna warto\u015b\u0107 {0} nie jest przypisywalna do typu {1}"},
63   {"CAPABILITY_MASK_NOT_UNDERSTOOD", "Maska mo\u017cliwo\u015bci {0} nie zosta\u0142a zrozumiana"},
64   {"INVALID_INDEX", "Niepoprawny indeks"},
65   {"ATTEMPT_ADD_CHILD_WITH_DUPLICATE_ID", "Mened\u017cerowi zmian nie uda\u0142o si\u0119 zastosowa\u0107 metody AddChildComponentChange, poniewa\u017c ju\u017c istnieje sk\u0142adnik podrz\u0119dny o tym samym identyfikatorze. {0}"},
66   {"NO_NODE_SPECIFIED", "Nie okre\u015blono \u017cadnego w\u0119z\u0142a"},
67   {"DONT_PERSIST_STAMPED_COMPONENT_INSIDE_ITERATOR", "Stemplowany sk\u0142adnik nie jest utrwalany w obr\u0119bie iteratora"},
68   {"COMPONENT_REQUIRED", "Wymagany sk\u0142adnik"},
69   {"DOCUMENTFRAGMENT_REQUIRED", "Wymagany fragment dokumentu (DocumentFragment)"},
70   {"CANNOT_CONSTRUCT_ATTRIBUTECHANGE_WITH_NULL_NAME", "Nie mo\u017cna utworzy\u0107 zmiany atrybutu z atrybutem o warto\u015bci Null."},
71   {"CANNOT_ADD_CHANGE_WITH_FACECONTEXT_OR_UICOMPONENT_OR_NULL", "Nie mo\u017cna doda\u0107 zmiany z FacesContext, UIComponent lub Change o warto\u015bci Null."},
72   {"CANNOT_CONSTRUCT_CHANGECOMPONENTPROXY_WITH_NULL_UICOMPONENT", "Nie mo\u017cna skonstruowa\u0107 ChangeComponentProxy ze sk\u0142adnikiem UI o warto\u015bci Null."},
73   {"TARGET_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "Musi by\u0107 podana nazwa klasy docelowej"},
74   {"CONVERTER_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "Nazwa klasy konwertera musi by\u0107 podana"},
75   {"PARENT_CANNOT_BE_NULL", "Element nadrz\u0119dny nie mo\u017ce mie\u0107 warto\u015bci Null"},
76   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVECHILDCHANGE_WITH_NULL_ID", "Nie mo\u017cna utworzy\u0107 RemoveChildChange z identyfikatorem elementu podrz\u0119dnego o warto\u015bci Null."},
77   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVEFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME", "Nie mo\u017cna skonstruowa\u0107 RemoveFacetChange z facetName o warto\u015bci Null."},
78   {"CANNOT_CONSTRUCT_REORDERCHANGE_WITH_NULL_ID", "Nie mo\u017cna skonstruowa\u0107 ReorderChange z identyfikatorami element\u00f3w podrz\u0119dnych o warto\u015bci Null."},
79   {"IDENTIFIER_TYPE_CANNOT_BE_NULL", "Typ identyfikatora nie mo\u017ce mie\u0107 warto\u015bci Null ani by\u0107 napisem pustym."},
80   {"CANNOT_CONSTRUCT_ADDFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME_FACETCOMPONENT", "Nie mo\u017cna skonstruowa\u0107 AddFacetChange z facetName albo facetComponent o warto\u015bci Null."},
81   {"FACET_NAME_MUST_SPECIFIED", "Trzeba okre\u015bli\u0107 nazw\u0119 elementu (facet)"},
82   {"FACET_ALREADY_PRESENT", "Mened\u017cerowi zmian nie uda\u0142o si\u0119 zastosowa\u0107 metody SetFacetChildComponentChange, poniewa\u017c ju\u017c istnieje element (facet) o tej samej nazwie. {0}"},
83   {"MOVABLE_CHILD_REQUIRED", "Trzeba okre\u015bli\u0107 przenoszony sk\u0142adnik podrz\u0119dny."},
84   {"DESTINATION_CONTAINER_REQUIRED", "Trzeba okre\u015bli\u0107 docelowy sk\u0142adnik \"pojemnik\"."},
85   {"MOVE_PARTICIPANTS_WITHOUT_ID", "Co najmniej jeden ze sk\u0142adnik\u00f3w uczestnicz\u0105cych w MoveChildComponentChange nie ma identyfikatora."},
86   {"COMMON_PARENT_NOT_FOUND", "Nie znaleziono wsp\u00f3lnego elementu nadrz\u0119dnego dla przenoszonego sk\u0142adnika podrz\u0119dnego i pojemnika docelowego: {0}."},
87   {"MOVABLE_CHILD_NOT_FOUND", "Nie znaleziono przenoszonego elementu podrz\u0119dnego: {0}."},
88   {"DESTINATION_CONTAINER_NOT_FOUND", "Nie znaleziono pojemnika docelowego: {0}."},
89   {"MOVABLE_CHILD_SAME_ID_FOUND", "W pojemniku docelowym wykryto inny sk\u0142adnik o tym samym identyfikatorze. Operacja przenoszenia zosta\u0142a przerwana: {0}."},
90   {"INSERT_BEFORE_NOT_FOUND", "Nie znaleziono wstawiania przed sk\u0142adnikiem lub w\u0119z\u0142em: {0}."},
91   {"INDEX_SIZE", "indeks: {0}, rozmiar: {1}"},
92   {"BAD_PHASEID", "Niepoprawny identyfikator fazy: {0}"},
93   {"ILLEGAL_ID", "Niedozwolony identyfikator: {0}"},
94   {"WRAPPEDEVENT", "wrappedEvent"},
95   {"RENDERINGCONTEXT_ALREADY_RELEASED_OR_NEVER_ATTACHED", "Kontekst wype\u0142niania (RenderingContext) zosta\u0142 ju\u017c zwolniony lub nigdy nie by\u0142 do\u0142\u0105czony."},
96   {"TRY_RELEASING_DIFFERENT_RENDERINGCONTEXT", "Pr\u00f3ba zwolnienia kontekstu wype\u0142niania (RenderingContext) innego ni\u017c kontekst bie\u017c\u0105cy."},
97   {"RELEASE_DIFFERENT_REQUESTCONTEXT_THAN_CURRENT_ONE", "Pr\u00f3ba zwolnienia kontekstu \u017c\u0105dania (RequestContext) innego ni\u017c kontekst bie\u017c\u0105cy."},
98   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABLE_FOR_CLASS_LOADER", "Fabryka jest ju\u017c dost\u0119pna dla tego procesu \u0142adowania klas."},
99   {"NULL_FACESCONTEXT_OR_UICOMPONENT", "FacesContext lub UIComponent ma warto\u015b\u0107 Null"},
100   {"PATTERN_MUST_HAVE_VALUE", "Wzorce powinny zawiera\u0107 co najmniej jedn\u0105 warto\u015b\u0107 i nie mo\u017ce to by\u0107 warto\u015b\u0107 Null"},
101   {"CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_COLOR", "Nie mo\u017cna sformatowa\u0107 danego obiektu jako koloru"},
102   {"INVALID_ATTRIBUTE_NAME", "Niepoprawna nazwa atrybutu {0}"},
103   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE_IT_IS", "Warto\u015b\u0107 \"{0}\" nie jest typu java.util.Date, jest {1}"},
104   {"INVALID_DATE_STYLE", "Niepoprawny styl daty \"{0}\""},
105   {"INVALID_TIME_STYLE", "Niepoprawny styl godziny \"{0}\""},
106   {"INVALID_TYPE", "Niepoprawny typ \"{0}\""},
107   {"ILLEGAL_MESSAGE_ID", "Niedozwolony identyfikator komunikatu, nieoczekiwana warto\u015b\u0107 {0}"},
108   {"ILLEGAL_ATTRIBUTE_TYPE_VALUE", "Niedozwolona warto\u015b\u0107 atrybutu \"type\" {0}"},
109   {"EITHER_PATTERN_OR_TYPE_MUST_SPECIFIED", "Trzeba poda\u0107 \"pattern\" lub \"type\""},
110   {"VALUE_NOT_JAVA_LANG_NUMBER_TYPE", "\"value\" nie jest typu java.lang.Number"},
111   {"NOT_VALID_TYPE", "{0} nie jest poprawnym typem"},
112   {"ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER", "Niedozwolony znak \"{0}\" wzorca"},
113   {"LOGGER_REQUIRED", "Wymagany proces rejestruj\u0105cy (logger)"},
114   {"LOGGER_NAME_REQUIRED", "Wymagana nazwa procesu rejestruj\u0105cego (logger)"},
115   {"CLASS_REQUIRED", "Wymagana klasa"},
116   {"PACKAGE_REQUIRED", "Wymagany pakiet"},
117   {"NULL_ROWDATA", "Dane wiersza (rowData) maj\u0105 warto\u015b\u0107 Null"},
118   {"CANNOT_EXIT_ROOT_CONTAINER", "Nie mo\u017cna wyj\u015b\u0107 z g\u0142\u00f3wnego pojemnika"},
119   {"SETTING_ILLEGAL_VALUE", "Jest ustawiana niedozwolona warto\u015b\u0107; warto\u015b\u0107 powinna si\u0119 zawiera\u0107 mi\u0119dzy -1 a maksimum"},
120   {"CANNOT_CONVERT_INTO_MENUMODEL", "Nie uda\u0142o si\u0119 przekszta\u0142ci\u0107 {0} w MenuModel"},
121   {"NULL_ROWKEY", "rowKey ma warto\u015b\u0107 Null"},
122   {"NO_PATH_ELEMENT_TO_POP", "Nie ma \u017cadnego elementu \u015bcie\u017cki do zdj\u0119cia"},
123   {"CANNOT_CLONE", "Nie uda\u0142o si\u0119 sklonowa\u0107"},
124   {"NO_ELEMENT_TO_REMOVE", "Nie ma \u017cadnego elementu do usuni\u0119cia"},
125   {"NULL_PROPERTY", "w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 ma warto\u015b\u0107 Null"},
126   {"NO_MENUCONTENTHANDLER_REGISTERED", "Nie zarejestrowano \u017cadnego obiektu MenuContentHandler."},
127   {"NO_RENDERINGCONTEXT", "Brak kontekstu wype\u0142niania (RenderingContext)"},
128   {"RESOURCE_PATH_REGULAR_EXPRESSION_HAS_NO_LEADING_SLASH", "Wyra\u017cenie regularne \u015bcie\u017cki zasob\u00f3w \"{0}\" nie ma pocz\u0105tkowego uko\u015bnika"},
129   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABlE_FOR_THIS_CLASS_LOADER", "Fabryka jest ju\u017c dost\u0119pna dla tego procesu \u0142adowania klas."},
130   {"BYTE_ARRAY_CANNOT_BE_NULL", "byte[] nie mo\u017ce mie\u0107 warto\u015bci Null"},
131   {"ACTUAL_LENGTH_OFFSET", "Faktyczna d\u0142ugo\u015b\u0107: {0}, przesuni\u0119cie: {1}, d\u0142ugo\u015b\u0107: {2}"},
132   {"FASTMESSAGEFORMAT_ONLY_SUPPORT_NUMERIC_ARGUMENTS", "FastMessageFormat obs\u0142uguje tylko argumenty liczbowe"},
133   {"END_OF_PATTERN_NOT_FOUND", "Nie znaleziono ko\u0144ca wzorca"},
134   {"FASTMESSAGEFORMAT_FIND_EMPTY_ARGUMENT", "FastMessageFormat: znaleziono pusty argument - {}"},
135   {"BUNDLE_NOT_FOUND", "nie znaleziono pakietu"},
136   {"NULL_RESOURCEID", "identyfikator zasobu ma warto\u015b\u0107 Null"},
137   {"CANNOT_FIND_DEFAULT_FACESMESSAGE", "Nie znaleziono domy\u015blnych obiekt\u00f3w FacesMessage.FACES_MESSAGES"},
138   {"NULL_FACESCONTEXT", "FacesContext ma warto\u015b\u0107 Null"},
139   {"CUSTOM_MESSAGE_SHOULD_BE_VALUEBINDING_OR_STRING_TYPE", "komunikat niestandardowy powinien by\u0107 typu ValueBinding lub String"},
140   {"PROVIDER_NOT_RETURN_IMPLEMENTING_OBJECT", "Dostawca {0} nie zwr\u00f3ci\u0142 obiektu implementuj\u0105cego {1}"},
141   {"OBTAIN_NULL_RENDERKIT_WHILE_GETTING_SERVICE", "FacesContext.getRenderKit() zwr\u00f3ci\u0142o warto\u015b\u0107 Null podczas pr\u00f3by uzyskania us\u0142ugi {0}; prosz\u0119 sprawdzi\u0107 konfiguracj\u0119."},
142   {"ENCODING_NOT_SUPPORTED_BY_JVM", "Kodowanie {0} nie jest obs\u0142ugiwane przez JVM"},
143   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE", "warto\u015b\u0107 nie jest typu java.util.Date"},
144   {"NULL_REGEXP_PATTERN", "Wzorzec wyra\u017cenia regularnego ma warto\u015b\u0107 Null"},
145   {"VIEW_TAG_NOT_PRESENT", "Na tej stronie nie by\u0142o znacznika <f:view>; napotkano znacznik {0} bez przetworzenia <f:view>."},
146   {"RESOURCE_PATH_OUTSIDE_ROOT", "\u015acie\u017cka zasob\u00f3w \"{0}\" zawiera \"..\", czyli prowadzi poza katalog g\u0142\u00f3wny, a to jest dzia\u0142anie niebezpieczne. Dlatego \u015bcie\u017cka ta zostanie zignorowana."},
147   {"RESOURCE_PATH_DOTS", "\u015acie\u017cka zasob\u00f3w \"{0}\" zawiera \"..\". Przegl\u0105darki przyjmuj\u0105, \u017ce \"..\" prowadz\u0105 na zewn\u0105trz i dlatego \u015bcie\u017cka ta jest podejrzana."},
148   {"DEPRECATED_RELATIVE_ID_SYNTAX", "Nie znaleziono sk\u0142adnika o scopedId {0} z {1}, maj\u0105cego obs\u0142ugiwan\u0105 sk\u0142adni\u0119. Znaleziono sk\u0142adnik z ju\u017c nieobs\u0142ugiwan\u0105 sk\u0142adni\u0105. Prosz\u0119 u\u017cy\u0107 obs\u0142ugiwanej sk\u0142adni."},
149   {"UNSERIALIZABLE_VALUE", "Nieserializowalna warto\u015b\u0107 {0}"},
150   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE", "Nieserializowalna warto\u015b\u0107 {0} dla klucza {1} w pojemniku: {2}"},
151   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE_NO_CONTAINER", "Nieserializowalna warto\u015b\u0107 {0} dla klucza {1}"},
152   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_VALUE", "Niepowodzenie serializacji warto\u015bci {0} dla klucza w\u0142a\u015bciwo\u015bci {1} w pojemniku {2}"},
153   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_KEY", "Niepowodzenie serializacji klucza {0} w pojemniku {1}"},
154   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_KEY", "Nieserializowalny klucz {0} pojemnika {1}"},
155   {"COMPONENT_SAVED_STATE_FAILED", "Nie uda\u0142o si\u0119 zapisa\u0107 stanu pojemnika {0}"},
156   {"COMPONENT_CHILDREN_SAVED_STATE_FAILED", "Nie uda\u0142o si\u0119 zapisa\u0107 stanu element\u00f3w podrz\u0119dnych sk\u0142adnika {0}"},
157   {"COMPONENT_TREE_SERIALIZATION_FAILED", "Niepowodzenie serializacji stanu drzewa sk\u0142adnik\u00f3w"},
158   {"UNABLE_TO_SET_RENDER_PARAMETERS", "Nie mo\u017cna ustawi\u0107 parametr\u00f3w renderowania portletu wskutek nieudanego odzwierciedlenia"},
159   {"COMPARETO_TYPE_MISMATCH", "Typ \"{0}\" uniemo\u017cliwia por\u00f3wnanie z \"{1}\"."},
160   {"ZIP_STATE_FAILED", "Nie uda\u0142o si\u0119 skompresowa\u0107 (zip) stanu strony. Stan, aby mo\u017cna go by\u0142o kompresowa\u0107, musi by\u0107 serializowalny, dlatego typow\u0105 przyczyn\u0105 nieudanego skompresowania stanu jest jego nieserializowalno\u015b\u0107. Kompresowanie mo\u017cna wy\u0142\u0105czy\u0107, ustawiaj\u0105c w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 org.apache.myfaces.trinidad.COMPRESS_VIEW_STATE na warto\u015b\u0107 false. Informacje, jak sprawdza\u0107 r\u00f3\u017cne aspekty serializacji, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji opisuj\u0105cej systemow\u0105 w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 org.apache.myfaces.trinidad.CHECK_STATE_SERIALIZATION."},
161   {"UNZIP_STATE_FAILED", "Nie uda\u0142o si\u0119 zdekompresowa\u0107 stanu strony."},
162   {"INVALID_CALL_TO_GETCLIENTID", "Metody getClientId nie nale\u017cy wywo\u0142ywa\u0107 podczas konstruowania perspektywy. Identyfikator sk\u0142adnika: {0}"},
163   {"ROWKEY_NOT_RESET", "klucz wiersza mo\u017ce nie by\u0107 zresetowany poprawnie na ko\u0144cu \u017c\u0105dania. Identyfikator sk\u0142adnika: {0} ViewId: {1}"},
164   };
165  }
166 }