View Javadoc

1  // Do not edit this file!
2  // This file has been automatically generated.
3  // Edit LoggerBundle_nl.xrts and run the XRTSMakeBundle tool instead.
4  // 
5  package org.apache.myfaces.trinidad.resource;
6  
7  import java.util.ListResourceBundle;
8  
9  public class LoggerBundle_nl extends ListResourceBundle {
10  @Override
11  public Object[][] getContents() {
12   return new Object[][] {
13   {"CANNOT_FIND_FACESBEAN", "Kan FacesBean-klasse {0} niet vinden."},
14   {"CANNOT_CREATE_FACESBEAN_INSTANCE", "Kan instance van FacesBean {0} niet aanmaken."},
15   {"NO_FACES_BEAN_PROPERTIES_FILES_LOCATED", "Er zijn geen faces-bean.properties-bestanden gevonden."},
16   {"CANNOT_LOAD_URL", "Kan {0} niet laden."},
17   {"ERR_CREATE_NEW_COMPONENT_INSTANCE", "Er is een fout opgetreden tijdens het aanmaken van een nieuwe componentinstance voor {0}."},
18   {"CONVERSION_CLASS_TYPE", "Conversieklasse {0} is niet van type {1}."},
19   {"UNABLE_INSTANTIATE_CONVERTERCLASS", "Kan converterClass {0} niet instanti\u00ebren."},
20   {"SAVED_CHILD_COUNT_NOT_MATCH", "De opgeslagen onderliggende telling komt niet overeen met de huidige telling (was {0}, nu {1})."},
21   {"FACETS_STATE_MISSING_WILLNOT_RESTORE", "De status van bepaalde facets van {0} ontbreekt en wordt niet opnieuw ingesteld."},
22   {"DISCARDING_SAVED_STATE", "De opgeslagen facetstatus omvat een status voor facet \"{0}\" die niet aanwezig is in de herstelde boomstructuur. De status wordt genegeerd."},
23   {"SAVED_STATE_INCLUDE_TRANSIENT_COMPONENT_STATE", "De opgeslagen status omvat een status voor een tijdelijke component: {0}."},
24   {"CANNOT_FIND_ROWKEY", "Kan rowKey voor clientRowKey {0} niet vinden."},
25   {"NO_INITIAL_STAMP_STATE", "Er is geen oorspronkelijke stempelstatus voor currencyKey: {0}, currencyKeyForInitialStampState: {1} en stampId: {2}."},
26   {"CANNOT_FIND_RENDERER", "Kan de renderer voor {0} niet vinden. rendererType = {1}"},
27   {"CANNOT_LOAD_TYPE_PROPERTIES", "Kan de type-eigenschappen niet laden."},
28   {"CANNOT_GET_RESOURCE_KEY", "Kan resourcesleutel {0} niet ophalen uit weergave {1}."},
29   {"TRYING_ATTACH_RENDERERINGCONTEXT", "RenderingContext wordt gekoppeld aan een thread waaraan er al een is gekoppeld."},
30   {"NO_REQUESTCONTEXT_TWO_DIGIT_YEAR_START_DEFAULT", "Kan RequestContext niet vinden. Standaard wordt een jaar in twee cijfers gebruikt."},
31   {"NO_REQUESTCONTEXT_TIMEZONE_DEFAULT", "Kan RequestContext niet vinden. Standaard wordt TimeZone gebruikt."},
32   {"FAIL_HOLD_DECIMALFORMAT", "Het ophalen van DecimalFormat voor type {0} is mislukt. Standaard worden het decimaalteken, het scheidingsteken voor getallen en de valutacode opgehaald uit de lokale instelling {1}."},
33   {"NULL_REQUESTCONTEXT", "RequestContext is NULL. Standaard worden het decimaalteken, het scheidingsteken voor getallen en de valutacode opgehaald uit de lokale instelling."},
34   {"NULL_REQUEST_CONTEXT_UNABLE_GET_CURRENCY_CODE", "RequestContext is NULL. De valutacode kan niet worden opgehaald."},
35   {"NUMBER_NOT_DECIMALFORMAT_IGNORE_CURRENCY", "De getalnotatie is geen instance van DecimalFormat. De valutagegevens worden genegeerd tijdens het opmaken."},
36   {"COLLECTIONMODEL_SET_NULL", "CollectionModel is ingesteld op NULL."},
37   {"INVALID_ROWKEY", "Ongeldige rowkey: {0}, type: {1}"},
38   {"NULL_VIEWID", "De eigenschap voor de view-ID in ViewIdPropertyMenuModel is NULL. De eigenschap voor de view-ID is nodig om de focus-rowKey te kunnen vinden."},
39   {"INVALID_EL_EXPRESSION", "EL-uitdrukking {0} is ongeldig of heeft een ongeldige waarde geretourneerd."},
40   {"OPEN_URI_EXCEPTION", "Uitzondering tijdens het openen van URI {0}"},
41   {"ERR_CREATE_MENU_MODEL", "Uitzondering tijdens het aanmaken van menumodel {0}"},
42   {"RESOURCE_NOT_FOUND", "Resource \"{0}\" in pad \"{1}\" is niet gevonden."},
43   {"UNABLE_RETRIEVE_IMAGE_DATA", "De afbeeldingsgegevens voor het pictogram van type {0} kunnen niet worden opgehaald. Gebruik ContextImageIcon."},
44   {"ERR_PARSING_URL", "Fout bij ontleden: {0}"},
45   {"ERR_LOADING_RESROUCE", "Fout bij laden van resource: {0}"},
46   {"RESOURCE_NAME_NOT_PORTABLE", "Resourcenaam \"{0}\" begint met een schuine streep. Deze is niet overdraagbaar."},
47   {"UNABLE_LOAD_MESSAGE_BUNDLE", "Kan pakket {0} niet laden."},
48   {"UNABLE_LOAD_FACES_BUNDLE", "Kan Faces pakket {0} niet laden."},
49   {"RESOURCESERVLET_UNABLE_FIND_RESOURCELOADER", "Kan ResourceLoader niet vinden voor ResourceServlet in servletpad {0}. Oorzaak: kan resource {1} niet vinden."},
50   {"RESOURCESERVLET_IN_DEBUG_MODE", "Trinidad ResourceServlet wordt uitgevoerd in de debugmodus. Gebruik deze optie niet in een productieomgeving. Raadpleeg de parameter {0} in /WEB-INF/web.xml."},
51   {"CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER", "Kan het laadprogramma van de contextklasse niet vinden."},
52   {"CANNOT_CONVERT_INTO_INT_ARRAY", "Kan {0} niet converteren naar int[]."},
53   {"CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE", "Kan de waarde {0} niet ontleden in een datum met patroon \"jjjj-MM-dd\". De waarde wordt genegeerd."},
54   {"NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND", "Er is geen bovenliggend object voor <tr:componentRef> gevonden."},
55   {"EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE", "Event {0} is bezorgd bij een showDetail waarvan de status al \'\'Bekendmaking\'\' is."},
56   {"NAME_ALREADY_REGISTERED", "Naam \"{0}\" is al geregistreerd."},
57   {"INDEX_ALREADY_REGISTERED", "Index \"{0}\" is al geregistreerd."},
58   {"TYPE_ALREADY_LOCKED", "Het type is al vergrendeld."},
59   {"CANNOT_FIND_PROPERTY", "Eigenschap \"{0}\" kan niet worden gebonden."},
60   {">KEY_CANNOT_BE_USED_FOR_LISTS", "Sleutel {0} kan niet worden gebruikt voor lijsten."},
61   {"KEY_IS_LIST_KEY", "Sleutel {0} is een lijstsleutel."},
62   {"DEFAULT_VALUE_IS_NOT_ASSIGNED_TO_TYPE", "Standaardwaarde {0} kan niet worden toegewezen aan type {1}."},
63   {"CAPABILITY_MASK_NOT_UNDERSTOOD", "Functiemasker {0} is niet begrepen."},
64   {"INVALID_INDEX", "Ongeldige index"},
65   {"ATTEMPT_ADD_CHILD_WITH_DUPLICATE_ID", "De wijzigingsmanager kan AddChildComponentChange niet toepassen omdat er al een onderliggende component bestaat met dezelfde ID. {0}"},
66   {"NO_NODE_SPECIFIED", "Er is geen node opgegeven."},
67   {"DONT_PERSIST_STAMPED_COMPONENT_INSIDE_ITERATOR", "Wij willen een component met een stempel niet persistent maken binnen een iterator."},
68   {"COMPONENT_REQUIRED", "Component is verplicht."},
69   {"DOCUMENTFRAGMENT_REQUIRED", "DocumentFragment is verplicht."},
70   {"CANNOT_CONSTRUCT_ATTRIBUTECHANGE_WITH_NULL_NAME", "Kan AttributeChange niet samenstellen als de attribuutnaam NULL is."},
71   {"CANNOT_ADD_CHANGE_WITH_FACECONTEXT_OR_UICOMPONENT_OR_NULL", "Kan geen wijziging toevoegen als FacesContext, UIComponent of Change NULL is."},
72   {"CANNOT_CONSTRUCT_CHANGECOMPONENTPROXY_WITH_NULL_UICOMPONENT", "Kan ChangeComponentProxy niet samenstellen als UIComponent NULL is."},
73   {"TARGET_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "De naam van de doelklasse is verplicht."},
74   {"CONVERTER_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "De naam van de converterklasse is verplicht."},
75   {"PARENT_CANNOT_BE_NULL", "De bovenliggende waarde kan niet NULL zijn."},
76   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVECHILDCHANGE_WITH_NULL_ID", "Kan RemoveChildChange niet samenstellen als de onderliggende ID NULL is."},
77   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVEFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME", "Kan RemoveFacetChange niet samenstellen als facetName NULL is."},
78   {"CANNOT_CONSTRUCT_REORDERCHANGE_WITH_NULL_ID", "Kan ReorderChange niet samenstellen als de onderliggende ID\'s NULL zijn."},
79   {"IDENTIFIER_TYPE_CANNOT_BE_NULL", "ID-type mag niet NULL of een lege string zijn."},
80   {"CANNOT_CONSTRUCT_ADDFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME_FACETCOMPONENT", "Kan AddFacetChange niet samenstellen als facetName of facetComponent NULL is."},
81   {"FACET_NAME_MUST_SPECIFIED", "De facetnaam is verplicht."},
82   {"FACET_ALREADY_PRESENT", "De wijzigingsmanager kan SetFacetChildComponentChange niet toepassen omdat er al een facet bestaat met dezelfde naam. {0}"},
83   {"MOVABLE_CHILD_REQUIRED", "Te verplaatsen onderliggende component is verplicht."},
84   {"DESTINATION_CONTAINER_REQUIRED", "De bestemmingscontainercomponent is verplicht."},
85   {"MOVE_PARTICIPANTS_WITHOUT_ID", "Een of meer deelnemende componenten in MoveChildComponentChange heeft geen ID."},
86   {"COMMON_PARENT_NOT_FOUND", "Kan geen gemeenschappelijk bovenliggend item vinden van het te verplaatsen onderliggende item en de bestemmingscontainer: {0}."},
87   {"MOVABLE_CHILD_NOT_FOUND", "Te verplaatsen onderliggend item is niet gevonden: {0}."},
88   {"DESTINATION_CONTAINER_NOT_FOUND", "Bestemmingscontainer is niet gevonden: {0}."},
89   {"MOVABLE_CHILD_SAME_ID_FOUND", "Er is een andere component met dezelfde ID gevonden in de bestemmingscontainer. De verplaatsbewerking is afgebroken: {0}."},
90   {"INSERT_BEFORE_NOT_FOUND", "Component of node waarvoor moet worden ingevoegd is niet gevonden: {0}."},
91   {"INDEX_SIZE", "Index: {0}, grootte: {1}"},
92   {"BAD_PHASEID", "Ongeldige PhaseId: {0}"},
93   {"ILLEGAL_ID", "Ongeldige ID: {0}"},
94   {"WRAPPEDEVENT", "wrappedEvent"},
95   {"RENDERINGCONTEXT_ALREADY_RELEASED_OR_NEVER_ATTACHED", "RenderingContext is al vrijgegeven of is nooit gekoppeld."},
96   {"TRY_RELEASING_DIFFERENT_RENDERINGCONTEXT", "Geef een andere RenderingContext dan de huidige context vrij."},
97   {"RELEASE_DIFFERENT_REQUESTCONTEXT_THAN_CURRENT_ONE", "Geef een andere RequestContext dan de huidige context vrij."},
98   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABLE_FOR_CLASS_LOADER", "De factory is al beschikbaar voor dit laadprogramma voor klassen."},
99   {"NULL_FACESCONTEXT_OR_UICOMPONENT", "FacesContext of UIComponent is NULL."},
100   {"PATTERN_MUST_HAVE_VALUE", "Patronen moeten minimaal \u00e9\u00e9n waarde bevatten en kunnen niet NULL zijn."},
101   {"CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_COLOR", "Kan het opgegeven object niet opmaken als een kleur."},
102   {"INVALID_ATTRIBUTE_NAME", "Ongeldige attribuutnaam {0}"},
103   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE_IT_IS", "Waarde \"{0}\" is niet van het type java.util.Date. Het type is {1}."},
104   {"INVALID_DATE_STYLE", "Ongeldige datumstijl: \"{0}\""},
105   {"INVALID_TIME_STYLE", "Ongeldige tijdstijl: \"{0}\""},
106   {"INVALID_TYPE", "Ongeldig type: \'\'{0}\'\'"},
107   {"ILLEGAL_MESSAGE_ID", "Ongeldige bericht-ID. Onverwachte waarde: {0}"},
108   {"ILLEGAL_ATTRIBUTE_TYPE_VALUE", "Ongeldige waarde voor attribuut \"type\". Onverwachte waarde: {0}"},
109   {"EITHER_PATTERN_OR_TYPE_MUST_SPECIFIED", "Het patroon of het type moet worden opgegeven."},
110   {"VALUE_NOT_JAVA_LANG_NUMBER_TYPE", "\"value\" is niet van het type java.lang.Number."},
111   {"NOT_VALID_TYPE", "{0} is geen geldig type."},
112   {"ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER", "Ongeldig teken in patroon: \'\'{0}\'\'"},
113   {"LOGGER_REQUIRED", "De logger is verplicht."},
114   {"LOGGER_NAME_REQUIRED", "De loggernaam is verplicht."},
115   {"CLASS_REQUIRED", "De klasse is verplicht."},
116   {"PACKAGE_REQUIRED", "Het package is verplicht."},
117   {"NULL_ROWDATA", "rowData is NULL."},
118   {"CANNOT_EXIT_ROOT_CONTAINER", "Kan de startcontainer niet afsluiten."},
119   {"SETTING_ILLEGAL_VALUE", "Er is een ongeldige waarde ingesteld. De waarde moet tussen -1 en de maximumwaarde liggen."},
120   {"CANNOT_CONVERT_INTO_MENUMODEL", "Kan {0} niet converteren naar een MenuModel."},
121   {"NULL_ROWKEY", "rowKey is NULL."},
122   {"NO_PATH_ELEMENT_TO_POP", "Er is geen padelement aanwezig dat kan worden verwijderd (\'pop\')."},
123   {"CANNOT_CLONE", "Kan niet klonen."},
124   {"NO_ELEMENT_TO_REMOVE", "Er is geen element aanwezig om te verwijderen."},
125   {"NULL_PROPERTY", "De eigenschap is NULL."},
126   {"NO_MENUCONTENTHANDLER_REGISTERED", "Er is geen MenuContentHandler geregistreerd."},
127   {"NO_RENDERINGCONTEXT", "Er is geen RenderingContext aanwezig."},
128   {"RESOURCE_PATH_REGULAR_EXPRESSION_HAS_NO_LEADING_SLASH", "Reguliere uitdrukking voor resourcepad \"{0}\" bevat geen voorafgaande schuine streep."},
129   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABlE_FOR_THIS_CLASS_LOADER", "De factory is al beschikbaar voor dit laadprogramma voor klassen."},
130   {"BYTE_ARRAY_CANNOT_BE_NULL", "byte[] mag niet NULL zijn."},
131   {"ACTUAL_LENGTH_OFFSET", "Werkelijke lengte: {0}, offset: {1}, lengte: {2}"},
132   {"FASTMESSAGEFORMAT_ONLY_SUPPORT_NUMERIC_ARGUMENTS", "FastMessageFormat ondersteunt alleen numerieke argumenten."},
133   {"END_OF_PATTERN_NOT_FOUND", "Einde patroon niet gevonden"},
134   {"FASTMESSAGEFORMAT_FIND_EMPTY_ARGUMENT", "FastMessageFormat: leeg argument - {} - gevonden."},
135   {"BUNDLE_NOT_FOUND", "Het pakket is niet gevonden."},
136   {"NULL_RESOURCEID", "resourceId is NULL."},
137   {"CANNOT_FIND_DEFAULT_FACESMESSAGE", "Standaard-FacesMessage.FACES_MESSAGES niet gevonden"},
138   {"NULL_FACESCONTEXT", "FacesContext is NULL."},
139   {"CUSTOM_MESSAGE_SHOULD_BE_VALUEBINDING_OR_STRING_TYPE", "Het aangepaste bericht moet van het type ValueBinding of String zijn."},
140   {"PROVIDER_NOT_RETURN_IMPLEMENTING_OBJECT", "Provider {0} heeft geen object geretourneerd voor de implementatie van {1}."},
141   {"OBTAIN_NULL_RENDERKIT_WHILE_GETTING_SERVICE", "FacesContext.getRenderKit() heeft de waarde NULL geretourneerd tijdens het ophalen van de service {0}. Controleer uw configuratie."},
142   {"ENCODING_NOT_SUPPORTED_BY_JVM", "Codering: {0} wordt niet ondersteund door JVM."},
143   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE", "\'value\' is niet van het type java.util.Date."},
144   {"NULL_REGEXP_PATTERN", "Het patroon van de reguliere uitdrukking is NULL."},
145   {"VIEW_TAG_NOT_PRESENT", "<f:view> is niet aanwezig op de pagina. Tag {0} is gevonden zonder dat een <f:view> wordt verwerkt."},
146   {"RESOURCE_PATH_OUTSIDE_ROOT", "Het resourcepad {0} bevat \"..\". Hieruit wordt afgeleid dat het pad buiten de startdirectory ligt. Omdat dit onveilig is, wordt het pad genegeerd."},
147   {"RESOURCE_PATH_DOTS", "Het resourcepad {0} bevat \"..\". Omdat \"..\" door browsers wordt verwijderd, is dit een verdacht pad."},
148   {"DEPRECATED_RELATIVE_ID_SYNTAX", "Kan de component met scopedId {0} van {1} niet vinden met de ondersteunde syntaxis. De component is gevonden met de afgekeurde syntaxis. Gebruik de ondersteunde syntaxis."},
149   {"UNSERIALIZABLE_VALUE", "Niet-serialiseerbare waarde: {0}"},
150   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE", "Niet-serialiseerbare waarde {0} voor sleutel {1} in container {2}"},
151   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE_NO_CONTAINER", "Niet-serialiseerbare waarde {0} voor sleutel {1}"},
152   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_VALUE", "Serialiseren van waarde {0} voor eigenschapssleutel {1} in container {2} is mislukt."},
153   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_KEY", "Serialiseren van sleutel {0} in container {1} is mislukt."},
154   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_KEY", "Niet-serialiseerbare sleutel {0} op container {1}"},
155   {"COMPONENT_SAVED_STATE_FAILED", "Opslaan van status voor component {0} is mislukt."},
156   {"COMPONENT_CHILDREN_SAVED_STATE_FAILED", "Opslaan van status voor onderliggende componenten van component {0} mislukt."},
157   {"COMPONENT_TREE_SERIALIZATION_FAILED", "Serialiseren van status van componentstructuur is mislukt."},
158   {"UNABLE_TO_SET_RENDER_PARAMETERS", "Kan weergaveparameters portlet niet instellen vanwege mislukte reflectie."},
159   {"COMPARETO_TYPE_MISMATCH", "Het type voor \"{0}\" verhindert de vergelijking met \"{1}\"."},
160   {"ZIP_STATE_FAILED", "Het comprimeren van de paginastatus is mislukt. De status moet serialiseerbaar zijn om te kunnen worden gecomprimeerd. Vaak mislukt het comprimeren van de paginastatus omdat de paginastatus niet serialiseerbaar is. U kunt het comprimeren uitzetten door org.apache.myfaces.trinidad.COMPRESS_VIEW_STATE in te stellen op \'Onwaar\'. Raadpleeg de documentatie over de eigenschap org.apache.myfaces.trinidad.CHECK_STATE_SERIALIZATION voor informatie over het testen van diverse aspecten van serialisatie."},
161   {"UNZIP_STATE_FAILED", "Het decomprimeren van de paginastatus is mislukt."},
162   {"INVALID_CALL_TO_GETCLIENTID", "getClientId mag niet worden aangeroepen terwijl de view wordt geconstrueerd. Component-ID: {0}"},
163   {"ROWKEY_NOT_RESET", "Rijsleutel wordt mogelijk niet correct opnieuw ingesteld aan het einde van de aanvraag. Component-ID: {0} ViewId: {1}"},
164   };
165  }
166 }